các giai đoạn phát triển của CNXH khoa học. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng và phát triển sáng tạo CNXH khoa học như thế nào?


I.Các giai đoạn cơ bản trong sự phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học

a. C.Mac và Ph.Ăngghen tiếp tục phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học (1848-1895)
Sau “ Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”, C.Mác và Ph Ăngghen tiếp tục bố sung, phát triển thêm nội dung cơ bản của chủ nghĩa xã hội khoa học. Thông qua thực tiễn đấu tranh cách mạng của giai cấp công nhân và phong trào cộng sản,
đặc biệt là cuộc đấu tranh giai cấp ở Pháp và Đức trong thời kỳ 1848-1851, qua theo dõi, chỉ đạo và tổng kết kinh nghiệm của công xã Pari(1871), hai ông đã viết nhiều tác phẩm và thông qua các tác phẩm, hai ông đã nêu lên những luận điểm hết sức quan trọng, làm phong phú thêm chủ nghĩa xã hội khoa học. Đó là những luận điểm sau:
- Giai cấp công nhân chỉ có thể chiến thắng giai cấp tư sản trên cơ sở đập tan bộ máy nhà nước tư sản và kịp thời trấn áp những hành động phục hồi của chúng.
- Cuộc đấu tranh giai cấp tất yếu dẫn đến chuyên chính vô sản và bản thân  nền chuyên chính đó cũng chỉ là bước quá độ để tiến lên xây dựng một xã hội không có giai cấp.
- Giai cấp công nhân chỉ có thể giành được thắng lợi khi có được sự lãnh đạo của một      chính đảng được vũ trang bằng lý luận khoa học.
- Liên minh công nông là điều kiện cần phải có để đưa cách mạng đến thắng lợi.
- Trình bày về tư tưởng cách mạng không ngừng; về chiến lược, sách lược đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân; về sự lựa chọn các phương pháp và hình thức đấu tranh trong từng thời kỳ phát triển cách mạng; về các vấn đề xã hội – chính trị mà cách mạng xã hội chủ nghĩa phải giải quyết; …
b. V.I.Lênin phát triển và vận dụng sáng tạo chũ nghĩ xã hội khoa học trong hoàn cảnh lịch sử mới.
V.I Lênin(1870-1924)là người kế tục một cách xuất sắc sự nghiệp vĩ đại ủa Các Mac và Ph.Ăngghen. ông vừa bảo vệ sự trong sáng vừa phát triển toàn diện và làm giàu thêm lý luận của chủ nghĩa Mác trong điều kiện lịch sử mới, chủ nghĩa tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Ông là người matxits đầu tiên vạn dụng một cách sáng tạo những nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học vào thực tiễn đấu tranh xây dựng chính quyền cách mạng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, cải tạo xã hội cũ và bắt đầu xây dựng một xã hội mới-xã hội xã hội chủ nghĩa hiện thực.Ông là lãnh tụ của giai cấp công nhân Nga và quốc tế, người sáng lập Đảng cộng sản Liên Xô và nhà nước Xô viết.
Sự phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa xã hội khoa học của V.I Lênin được chia thành hai thời kì cơ bản:
- Trước Cách mạng Tháng Mười Nga:Trên cơ sở những lý luận của Các Mác va Ph.Ăngghen,V.I Lênin đã xây dựng một hệ thống lý luận mang tính nguyên tắc cho các Đảng mãcít của giai cấp công nhân.Đó là những lý luận về chuyên chính vô sản,về chính Đảng kiểu mới,về liên minh công nông,về sự chuyển biến cáhc mạng dân chủ tư sản chuyển biến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.
- Sau Cách mạng Tháng Mười Nga: Với yêu cầu của công cuộc xây dựng chế độ mới,V.I Lênin phân tích và làm rõ nội dung bản chất của thời kỳ quá đọ lên chủ nghĩa xã hội, về mối quan hệ giữa phong trào đấu tranh giải phong dân tộc với đấu tranh giai cấp của giai cấp công nhân, về những vấn đề mang tính quy luật của sự nghiệp cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội,về vai trò của quần chúng…
Do cống hiến to lớn của V.I Lênin đói với sự phát triển lý luận của chủ nghĩa Mác, mà chủ nghĩa Mác đã phát triển thành chủ nghĩa Mác-Lênin.
c.  Sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học từ sau khi V.I Lênin từ trần:
- Đảng cộng sản Liên Xô và các Đảng cộng sản khác trên thế giới
     Hơn 80 năm đã trôi qua kể từ sau khi V.I Lênin từ trần, trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế đã trải qua nhiều thử thách to lớn.Các Đảng cộng sản đã bảo vệ,phát triển sáng tạo những nguyên lý,những luận điểm có tính nguyên tăc của chủ nghĩa xã hội khoa học trong hoàn cảnh lịch sử mới và điều kiện cụ thhể của mỗi nước.Dựa vào sự tông kết, kinh nghiệm của nước mình, các Đảng cộng sản đã đóng góp vào các vấn đề cấp bách của thời đại, vạch ra những vấn đề mang tính qui luật của cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, cung như các vấn đề của quá trình cách mạng thế giới.
      Trên cở sở vận dụng sáng tạo và phát triển lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học nên một sự thật không thể phủ nhận là Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em trong hệ thống xã hội chủ nghĩa đã đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Trong đó thắng lợi vỹ đại nhất là đã đưa nhân loại thoát khỏi thảm họa Phát xít, là tiền đề quan trọng nhất dẫn đến sự tan rã của chủ nghĩa thực dân cũ và mới, là sự hình thành và phát triển, lớn mạnh của hệ thống xã hội chủ nghĩa thế giới, trở thành lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh vì các mục tiêu của thời đại ngày nay trong suốt mấy thập kỷ qua.
     Tuy nhiên, từ những năm 80 về sau, nhiều Đảng mắc phải nhiều sai lầm, khuyết điểm, trong đó có vấn đề nhận thức. Đó là sự chậm trễ phát triển lý luận, lý luận không theo kịp thựuc tiễn, lạc hậu nhưng lại chỉ đạo thực tiễn, lạc hậu nhưng lại chỉ đạo thực tiễn, v.v..Trong cải tổ, các đảng cũng lại phạm tiếp sai lầm trong nhận thức. Đó là từ bỏ chủ nghĩa xã hội khoa học, thực hiện đa nguyên chính trị và sự tồn tại đa Đảng đối lập,…đã làm cho chủ nghãi xã hội hiện thực ở một số nước sụp đổ, tạo thế bất lợi cho phong trào cộng sản. Những tổn thất đó hoàn toàn không phải là do sai lầm của chủ nghĩa xã hội khoa học.

II.    Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam với sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa xã hội khoa học

        Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện cũng đã vận dụng sáng tạo các nguyên lý của chủ nghĩa xã hội khoa học, những bài học kinh nghiệm của các đảng anh em, của chính bản thân cách mạng Việt Nam vào hoàn cảnh cụ thể của đất nước. Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đã và đang thực sự là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng nước ta trước kia, trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa hiện nay. Những đóng góp, bổ sung và phát triển cũng như sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa xã hội khoa học của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta có thể tóm tắt trên một số vấn đề cơ bản sau:
-Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một tính qui luật của cách mạng Việt Nam, trong điều kiện thời đại hiện nay;
-Kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới kinh tế làm trung tâm, đồng thời từng bước đổi mới chính trị, đảm bảo giữ vững sự ổn định chính trị, tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để đổi mới và phát triển kinh tế, xã hội;
 - Xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa tăng cường vai trò quản lý của nhà nước. Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa tăng cường, phát triển kinh tế với bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Đây được xem như một nội dung co bản, thể hiện sự ưu việt của xã hội xã hội chủ nghĩa. Xây dựng phát triển kinh tế phải đi đôi với giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đi đôi với bảo vệ môi trường sinh thái;
 - Mở rộng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của mọi giai cấp và tầng lớp nhân dân, mọi thành phần dân tộc và tôn giáo, mọi công dân Việt Nan ở trong nước hay ở nước ngoài, tạo cơ sở xã hội rộng lớn và thống nhất cho sự nghiệp xây dựng chế độ xã hội mới;
- Tranh thủ tối đa sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân thế giới, khai thác mọi khả năng có thể hợp tác nhằm mục tiêu xây dựng và phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại;
- Giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam- nhân tố quan trọng hàng đầu bảo đảm thắng lợi của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Khâu then chốt để đảm bảo tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng là phải coi trọng công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Đăng nhận xét