gia tăng dân số tự nhiên là gì


 Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên (Rate of Natural Increase)
 Tỉ suất gia tăng dân số trung bình hàng năm (Average Annual Growth Rate)

Sự thay đổi dân số trung bình hàng năm (thường căn cứ vào số dân ở giữa năm, ngày 01/7 hàng năm) được tính bằng công thức sau (P2: dân số ở năm sau, P1 là dân số ở năm trước).

AAGR thường được tính cách nhau một năm và được tính như sau:

4.Gia tăng cơ học
Tương quan giữa số xuất cư và số nhập cư.
 Tỉ suất nhập cư (Immigration rate)

 Tỉ suất xuất cư (Emmigration rate)

 Tỉ suất gia tăng thực tế (Rate of Real Increase)

Là tổng hợp gia tăng tự nhiên và gia tăng cơ học.


gia tăng dân số tự nhiên là gì

Đăng nhận xét