khái niệm ô nhiễm không khí là gì ?


Ô nhiễm không khí là ô nhiễm do các chất có sẵn trong tự nhiên hoặc hành động của con người làm phát sinh các chất ô nhiễm trong không khí.


khái niệm ô nhiễm không khí  là gì ?


Đăng nhận xét