chu nghia xa hoi khoa hoc

Hiển thị các bài đăng có nhãn chu nghia xa hoi khoa hoc. Hiển thị tất cả bài đăng
tài liệu chuyên các tài liệu, câu hỏi ôn tập chu nghia xa hoi khoa hoc. Cảm ơn bạn đã ghé xem

Vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội


Chủ nghĩa xã hội có được xây dựng thành công hay không, tuỳ thuộc vào việc chúng ta có phát huy tốt nguồn lực con người hay không? Khi Việt Nam bước vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội,

Các chức năng cơ bản của gia đình


a) Chức năng tái sản xuất ra con người
Tái sản xuất ra chính bản thân con người là một chức năng cơ bản và riêng có của gia đình. Chức năng này bao gồm các nội dung cơ bản: tái sản xuất, duy trì nòi giống, nuôi dưỡng nâng cao thể lực, trí lực bảo đảm tái sản xuất nguồn lao động và sức lao động cho xã hội.

Đặc điểm, tình hình tôn giáo ở Việt Nam


a) Đặc điểm tôn giáo ở Việt Nam
Một là, Việt Nam là nước có nhiều tín ngưỡng, tôn giáo. Hiện nay, ở nước ta có sáu tôn giáo lớn đã được Nhà nước thừa nhận về tổ chức là: Phật giáo,

Chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta hiện nay


Dựa trên quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin về vấn đề dân tộc và thực tiễn lịch sử đấu tranh cách mạng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam cũng như dựa vào tình hình thế giới trong giai đoạn hiện nay,

Đặc điểm quan hệ dân tộc ở Việt Nam


Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc thống nhất gồm 54 dân tộc. Dân tộc Kinh chiếm 87% dân số; 53 dân tộc còn lại chiếm 13% dân số, phân bố rải rác trên địa bàn cả nước.

Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nama) Đặc điểm của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức Việt Nam
- Giai cấp công nhân Việt Nam có đầy đủ những yếu tố của giai cấp công nhân hiện đại và còn có những đặc điểm riêng của mình.

Tính tất yếu của liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và trí thức


- Khi tổng kết thực tiễn phong trào công nhân ở châu Âu, nhất là ở Anh, Pháp cuối thế kỷ XIX, C. Mác và Ph. Ăngghen đã khái quát thành lý luận về liên  minh  công,  nông  và  các  tầng  lớp  lao  động  khác.

Bản chất, chức năng, nhiệm vụ của nhà nước xã hội chủ nghĩa


a) Bản chất:
Bản chất của bất kỳ nhà nước nào trong xã hội có giai cấp bao giờ cũng mang bản chất của giai cấp thống trị xã hội (ví dụ: nhà nước dân chủ chủ nô, nhà nước quân chủ phong kiến, nhà nước dân chủ tư sản...).

Quan niệm về nhà nước xã hội chủ nghĩa


Đó  là  một  trong  những  tổ  chức  chính  trị  cơ  bản  nhất  của  hệ  thống chính trị xã hội chủ nghĩa, một công cụ quản lý mà đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo nhân dân tổ chức ra để qua đó là chủ yếu, nhân dân lao động thực hiện quyền lực và lợi ích của mình;

Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa


Nền dân chủ tư sản đã hoạt động và thể hiện trên thực tế thông qua hệ thống chính trị tư sản, chủ yếu là thực hiện quyền lực và lợi ích của giai cấp tư sản. Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa cũng hoạt động và thể hiện trên thực tế thông qua hệ thống chính trị của nó, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa.

Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Từ việc nắm vững và phân tích thực tế lịch sử đã diễn ra trong sự phát triển dân chủ của nhân loại, nhất là qua những quy luật của chế độ dân chủ chủ nô, chế độ dân chủ tư sản...,

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


a) Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta
Từ  sau  thắng  lợi  của  cuộc  kháng  chiến  chống  thực  dân  Pháp,  Việt Nam tạm thời chia hai miền: miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân;

Quan niệm về xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam


Vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tổng kết thực tiễn quá trình cách mạng Việt Nam, nhất là trong hai mươi năm đổi mới, Đảng Cộng sản Việt Nam đã hình thành một quan niệm tổng quát về xã hội xã hội chủ nghĩa.

Hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa


Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin phát hiện ra quy luật khách quan của quá trình biến chuyển cách mạng căn bản và khẳng định lịch sử xã hội loài người là lịch sử kế tiếp nhau của các hình thái kinh tế - xã hội
phát triển từ thấp đến cao diễn ra như “một quá trình lịch sử - tự nhiên”.

Những giai đoạn chính của thời đại ngày nay


Thời đại ngày nay được mở đầu bằng cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, là thời đại đấu tranh cho hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, là thời đại đang diễn ra cuộc cách mạng khoa học và công nghệ nhằm chuẩn bị những tiền đề vật chất chín muồi cho sự xuất hiện chủ nghĩa xã hội.

Mục tiêu, nội dung, động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa


1. Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa
Cách mạng dân chủ tư sản với khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái đã tập hợp quần chúng nhân dân lao động trong cuộc đấu tranh lật đổ giai cấp quí tộc, phong kiến.

Tiến trình của cách mạng xã hội chủ nghĩa


Cách mạng xã hội chủ nghĩa là một tiến trình liên tục gồm hai giai đoạn:
- Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn giai cấp vô sản tự xây dựng thành giai  cấp  thống  trị,  là  giai  đoạn  giành  lấy  dân  chủ.  V.I.  Lênin  đã  chỉ  rõ: giành chính quyền là vấn đề cơ bản của mọi cuộc cách mạng.

Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam


1. Sự ra đời, đặc điểm và điều kiện giai cấp công nhân vươn lên thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam

Bản thân giai cấp công nhân


Ngay từ khi mới hình thành trong xã hội tư bản chủ nghĩa, bản thân giai cấp công nhân đã không ngừng hoạt động và trưởng thành từng bước về số lượng và chất lượng.

Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân


Luận thuyết về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đã được C. Mác và Ph. Ăng ghen trình bày sâu sắc trong Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản. Trong tác phẩm này các ông đã chỉ rõ các điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Từ khóa: chu nghia xa hoi khoa hoc

Nếu bạn muốn được đón ánh nắng bình minh đầu tiên tại chu nghia xa hoi khoa hoc, hoặc thử mình trên vùng đất nóng nhất của Việt Nam, hãy thử khám phá những địa danh thú vị ở chu nghia xa hoi khoa hoc nhé.
Bài đăng cũ hơn Trang chủ