duong loi cach mang

Hiển thị các bài đăng có nhãn duong loi cach mang. Hiển thị tất cả bài đăng
tài liệu chuyên các tài liệu, câu hỏi ôn tập duong loi cach mang. Cảm ơn bạn đã ghé xem

Chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 19391. Trong những năm 1930-1935
a. Luận cương chính trị tháng 10-1930
§ Hoàn cảnh:

Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp


- Chính sách cai trị của thực dân Pháp
Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam. Sau khi tạm thời dập tắt được các phong trào đấu tranh của nhân dân ta, thực dân Pháp từng bước thiết lập bộ máy thống trị ở Việt Nam.

hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20


a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
Từ cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn độc quyền.

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam


1. Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa:
Đại hội IX của Đảng (4-2001) xác định nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.

Những thành tựu, hạn chế và những bài học lịch sử của 20 năm đổi mới


1. Những thành tựu
Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, công cuộc đổi mới nước ta đã đạt được những thành tự to lớn:

Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 02/1930


1. Chính cương vắn tắt:
- Đảng chủ trương làm “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản”.
- Nhiệm vụ của cuộc cách mạng về phương diện chính trị, kinh tế, xã hội là:

Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng tháng 02/1930

1. Chính cương vắn tắt:
- Đảng chủ trương làm “tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản”.
- Nhiệm vụ của cuộc cách mạng về phương diện chính trị, kinh tế, xã hội là:

Đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới


1. Hoàn cảnh lịch sử và quá trình hình thành đường lối
a. Hoàn cảnh lịch sửTình hình thế giới từ giữa thập kỷ 80 thế kỷ XX:

Đường lối đối ngoại thời kỳ từ năm 1975 đến 1986


1. Hoàn cảnh lịch sử
a. Tình hình thế giới

Quá trình nhận thức và nội dung đường lối xây dựng, phát triển nền văn hóa


1. Thời kỳ trước đổi mới
a. Quan điểm, chủ trương về xây dựng nền văn hoá mới

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới


1. Quá trình hình thành đường lối đổi mới hệ thống chính trị
-Nhận thức mới về mối quan hệ giữa đổi mới kinh tế với đổi mới hệ thống chính trị

Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945-1986)


Hoàn cảnh lịch sử và chủ trương xây dựng hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị dân chủ nhân dân (giai đoạn 1945 - 1954)

Mục tiêu quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa


a. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Mục tiêu cơ bản của hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta làm cho nó phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường,

Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường


Thể chế kinh tế là một bộ phận cấu thành của hệ thống thể chế xã hội, tồn tại bên cạnh các bộ phận khác như thể chế chính trị, thể chế giáo dục…

Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới


a. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII
Đây là giai đoạn hình thành và phát triển tư duy của Đảng về kinh tế thị trường. So với thời kỳ trước đổi mới, nhận thức về kinh tế thị trường có sự thay đổi căn bản và sâu sắc:

Cơ chế quản lý kinh tế Việt Nam thời kỳ trước đổi mới


a. Cơ chế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp
Trước đổi mới, cơ chế quản lý kinh tế ở nước ta là cơ chế kế hoạch hóa tập trung với những đặc điểm chủ yếu là:

Nội dung và định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức


a. Nội dung
Đại hội X của Đảng chỉ rõ: “Chúng ta cần tranh thủ các cơ hội thuận lợi do bối cảnh quốc tế tạo ra và tiềm năng, lợi thế của nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Phải coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng của nền kinh tế và công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Mục tiêu, quan điểm công nghiệp hóa, hiện đại hóa


a. Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa
Mục tiêu lâu dài của công nghiệp hóa, hiện đại hóa là cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, có cơ cấu kinh tế hợp lý,

Quá trình đổi mới tư duy về công nghiệp hóa.


a. Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1986

Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới


a. Kết quả thực hiện chủ trương và ý nghĩa
Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới diễn ra trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung, những tiền đề vật chất cần thiết cho công nghiệp hóa còn hết sức hạn chế và trong điều kiện có chiến tranh phá hoại.

Từ khóa: duong loi cach mang

Nếu bạn muốn được đón ánh nắng bình minh đầu tiên tại duong loi cach mang, hoặc thử mình trên vùng đất nóng nhất của Việt Nam, hãy thử khám phá những địa danh thú vị ở duong loi cach mang nhé.
Bài đăng cũ hơn Trang chủ