tu tuong ho chi minh

Hiển thị các bài đăng có nhãn tu tuong ho chi minh. Hiển thị tất cả bài đăng
tài liệu chuyên các tài liệu, câu hỏi ôn tập tu tuong ho chi minh. Cảm ơn bạn đã ghé xem

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới


Với kết quả nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, Ðại hội IX của Ðảng đã nói rõ hơn những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh để định hướng cho toàn Ðảng, toàn dân học tập và vận dụng thực hiện trong giai đoạn mới.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục


Trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh, tư tưởng về giáo dục luôn có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, thực hiện mục tiêu "dân giàu,

Tư tưởng nhân văn Hồ Chí Minh


1. Tình yêu thương, lòng tin và khát vọng giải phóng con người của Hồ Chí Minh 

a. Nhận thức về con người

Quan niệm của Hồ CHí Minh về dân chủ


1. Quan niệm của Hồ CHí Minh về dân chủ

Dân chủ là của quý báu  nhất của nhân dân, là cơ sở đảm bảo các quyền cơ bản của nhân dân lao động.

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ DÂN VẬN


Dân vận là một hoạt động vận động, giác ngộ quần chúng nhân dân làm cho dân hiểu, dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân quyết định trong quá tŕnh thực hiện các nhiệm vụ cách mạng do Đảng ta lănh đạo.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá


1. Những quan điểm chung của Hồ Chí Minh về văn hoá

a. Khái niệm văn hoá trong tư tưởng Hồ Chí Minh 
Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, khái niệm văn hoá được đề cập đến ở cả nghĩa rộng và nghĩa hẹp.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc


 Hồ Chí Minh đã qua gần 10 năm nghiên cứu, khảo sát các cuộc cách mạng trên thế giới và thâm nhập vào cuộc sống của nhân dân các dân tộc bị áp bức

cơ sở lý luận hình thành tư tưởng hồ chí minh


Cơ sở lý luận: 
-   Nguồn gốc sâu xa là từ  truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, truyền thống nhân ái, và tinh thần cộng đồng làng xã Việt Nam,

vấn đề dân tộc trong tư tưởng hồ chí minh


Vấn đề dân tộc trong tư tưởng Hồ Chí Minh được đề cập ở đây không phải là vấn đề dân tộc nói chung mà là vấn đề dân tộc thuộc địa trong thời đại cách mạng vô sản.

Cơ sở khách quan hình thành tư tưởng hồ chí minh


a. Bối cảnh lịch sử hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh:

* Bối cảnh lịch sử Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX.

ý nghĩa của việc học môn tư tưởng hồ chí minh

1. Nâng cao năng lực, tư duy lý luận và phương pháp công tác.

Đối tượng và nhiệm vụ của môn học tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Đối tượng nghiên cứu:
Môn học Tư tưởng Hồ Chí Minh tập trung nghiên cứu:

Khái niệm tư tưởng và tư tưởng Hồ Chí Minh


Khái niệm tư tưởng:
Theo định nghĩa phổ thông nhất, tư tưởng là sự phản ánh hiện thực trong ý thức, là biểu hiện quan hệ của con người với thế giới xung quanh.

Tư tưởng hồ chí minh về đạo đức


1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức

a. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức
 Đạo đức là cái gốc của người cách mạng

Tư tưởng hồ chí minh về văn hóa


1. Khái niệm văn hóa theo tư tưởng Hồ Chí Minh

a) Định nghĩa về văn hóa
“Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học,

Tư tưởng hồ chí minh về dân chủ


a.  Quan niệm của Hồ Chí Minh về dân chủ

- Dân chủ là khát vọng muôn đời của con người. Quan niệm về dân chủ được diễn đạt qua hai mệnh đề: “Dân là chủ” và “Dân làm chủ”.

Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết quốc tế


1. Sự cần thiết xây dựng đoàn kết quốc tế.

a. Thực hiện đại đoàn kết quốc tế nhằm kết hợp sức mạnh dân tộc  với sức mạnh thời đại, tạo sức mạnh tổng hợp cho cách mạng.

Tư tưởng hồ chí minh về đại đoàn kết dân tộc


1. Vai trò của đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp cách mạng

a. Đại đoàn kết dân tộc là vấn đề có ý nghĩa chiến lược, quyết định thành công của cách mạng


Tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam


1. Xây dựng Đảng- quy luật tồn tại và phát triển của Đảng.

Theo Hồ Chí Minh việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng là một nhiệm vụ tất yếu, thường xuyên để Đảng hoàn thành vai trò tiên phong trước giai cấp, dân tộc và nhân dân.

Từ khóa: tu tuong ho chi minh

Nếu bạn muốn được đón ánh nắng bình minh đầu tiên tại tu tuong ho chi minh, hoặc thử mình trên vùng đất nóng nhất của Việt Nam, hãy thử khám phá những địa danh thú vị ở tu tuong ho chi minh nhé.
Bài đăng cũ hơn Trang chủ