Câu 1: Hệ thống thông tin và các thành phần cơ bản của một hệ thống thông tin quản lý

Câu 1: Hệ thống thông tin và các thành phần cơ bản của một hệ thống thông tin quản lý
Trả lời
1.1 Hệ thống thông tin
● về hình thức: là một hệ thống gồm nhiều thành phần mà mối liên hệ giữa các thành phần này cũng như liên hệ giữa chúng với các hệ thống khác là liên hệ thông tin
● về nội dung: là một hệ thống sử dụng công nghệ thông tin để thu thập, truyền, lưu trữ, xử lý và biểu diễn thông tin trong một hay nhiều quá trình nghiệp vụ
* Tại sao phải phân tích thiết kết hệ thống thông tin:
– Có một cái nhìn đầy đủ, đúng đắn và chính xác về hệ thống thông tin được xây dựng
– Tránh sai lầm trong thiết kế và cài đặt
– Tăng vòng đời của hệ thống
– Dễ sữa chữa, bổ sung và phát triển hệ thống
* Các hệ thống thông tin thông dụng:
– Hệ xử lý giao dịch
– Hệ thống thông tin quản lý
– Hệ hỗ trợ quyết định
– Hệ thống thông tin quản lý tri thức
– Hệ chuyên gia
1.2 Các thành phần của một hệ thống thông tin quản lý
* Có 3 thành phần:
– thành phần quyết định: chức năng ra quyết định
– thành phần thong tin: chức năng tiếp nhận, xử lý, truyền tin và lưu trữ thông tin
– thành phần tác nghiệp: chức năng bảo đảm các hoạt động cơ sở của tổ chức
* Vai trò, nhiêm vụ của HTTT quản lý
– Vai trò: Hệ thông tin đóng vai trò trung gian giữa hệ quyết định và hệ tác nghiệp trong hệ thống quản lý
– Nhiệm vụ:
+ Trao đổi thông tin với môi trường ngoài
+ Thực hiện việc liên lạc giữa các bộ phận và cung cấp thông tin cho các thành phần tác nghiêp và thành phần quyết định
* Hệ thống tin học: là tập hợp các thiết bị xử lý thông tin, các phần mềm cơ bản, tiện ích và mạng truyền thông
* HTTT tin học hóa: là hệ thống bao gồm con người, các qui trình, dữ kiện chương trình và máy tính, mạng truyền thông
* Dữ liệu: là nguyên liệu của hệ thông tin được biểu diễn dưới nhiều dạng như văn bản, truyền khẩu, hình vẽ, những vật mang tin (giấy, băng từ, đĩa từ…)
* Các xử lý: Thông tin đầu vào qua các xử lý thành thông tin đầu ra
* Định nghĩa hình thức HTTT: HTTT của một tổ chức là tập hợp các phương tiện, nhân lực, vật lực, thông tin và phương pháp xử lý tin nhằm cung cấp các thông tin cho quá trình ra quyết định đúng thời hạn và đủ độ tin cậy

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Câu 1: Hệ thống thông tin và các thành phần cơ bản của một hệ thống thông tin quản lý