Nội dung của phương pháp phỏng vấn

Rate this post

Nội dung của phương pháp phỏng vấn
Trả lời:
Phương pháp này thường được sử dụng trong các hệ thống thông tin kinh tế xã hội, bởi vì nó mang lại những thông tin xác thực và chi tiết cho quá trình phân tích và thiết kế. Phân tích viên cần phải phỏng vấn: Ban lãnh đạo và các điểm công tác.
 Phỏng vấn lãnh đạo:
Mục đích là nắm các thông tin chung nhất của tổ chức:
– Nhiệm vụ chung của tổ chức
– Sơ đồ tổ chức – Chúng sẽ cho danh sách các điểm công tác và vai trò của chúng trong hệ thống
– Các số liệu chung – Chúng sẽ cho biết quy mô của hệ thống
– Các lĩnh vực cần nghiên cứu có liên quan đến hệ thống thông tin sắp được xây dựng
 Phỏng vấn các điểm công tác:
Mục đích là thu thập các thông tin chi tiết liên quan đến các hoạt động cụ thể và tất cả các thông tin liên quan đến hệ thống thông tin. Tại mỗi điểm công tác cần phải mô tả và liệt kê các quy trình của công việc phải thực hiện. Mỗi qui trình phải nắm cho được:
– Phương thức hoạt động: công việc được thực hiện tự động hay thủ công.
– Các thông tin và khối lượng thông tin liên quan đến công việc, các quy tắc thực hiện công việc.
– Điều kiện khởi động: khi nào, với điều kiện nào thì công việc được khởi động.
– Thời gian và chu kỳ thực hiện công việc: công việc được thực hiện khi nào và khoảng thời gian bao lâu thi công việc được thực hiện lại.
Ngoài ra, phân tích viên cũng phải nắm:
– Ngôn ngữ công việc tại mỗi điểm công tác để thiết kế giao diện người-máy giữa người sử dụng với hệ thống thông tin tương lai.
– Các luồng thông tin tác nghiệp đi từ điểm công tác này đến điểm công tác khác hoặc đến môi trường ngoài của hệ thống.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Nội dung của phương pháp phỏng vấn