lý luận cách mạng không ngừng chủ nghĩa Mác Lê nin và sự vận dụng ở Việt Nam

Rate this posta. Lý luận cách mạng không ngừng Chủ Nghĩa Mác Lê Nin

– Tư tưởng về cách mạng không ngừng của C các – Ph . Awngghen.

C Mác và Ph. ăn ghen là những người đầu tiên nêu lên tư tưởng vê cách mạng không ngừng Các ông quan niệm ráng: Cách mạng của giai cấp công nhân phát triển không ngưng nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong phạm vi một nước cũng như trên toàn thể giới. Mỗi giai đoạn có những yêu câu và nhiệm vụ cụ thê tạo  tiền đề cho giai đoạn phát triển tiếp theo Tư tưởng đó thể hiện tính giai đoạn và tính liên tục của sự phát triển cách mạng.

Các ông còn chỉ ra rằng trong các quốc gia còn tồn tại chế độ quân chủ phong trào công nhân chưa độ mạnh, lúc dầu giai cấp công nhân với tư cách ly lực lượng chính trị xã hội độc lập phải chủ động tích cực tham gia vào cuộc cách mạng dân chủ do giai cấp tư sản lãnh đạo đê đánh đổ chế độ quân chủ. Sau đó giai cấp công nhân liên minh với các tầng lớp nhân dân lao động, trước hết là nông dân chuyển sang đấu tranh chống lại giai cấp tư sản và các thê lực đại diện cho chủng

Trong lời kêu gọi của Uỷ ban Trung ương gửi Đồng minh nhưng người cộng sản 1850, C. Mác – Ph ăng ghen viết: “Lợi ích cua chúng ta là phải làm cho cách mạng trở thành cách mạng không ngừng, cho đến khi tất cả các giai cấp ít hay nhiều hữu sản đều bị gạt ra khỏi chính quyền nhà nước, cho đến khi chúng những ở một nước mà ở tất cả mọi nước thống bị trên thế giới, các hội liên hiệp những người vô sản do tiên bộ đến mức có thể chấm dứt sự cạnh tranh giữa những người vô san ở các nước đỏ. và ít nhất là tập trung nhưng lực lượng san xuất quyết định vào tay mình” Hay C Mác còn nói.

Chủ nghĩa xã hội này là lời tuyên bố cách mạng không ngừng

– Sự phát triển của V.I.Lê Nin

Dựa trên tư tưởng cách mạng không ngừng của C Mác – Ph. ănghen căn cứ vào điều kiện lịch sử mới: chủ nghĩa tư bản chuyên thành chủ nghĩa đế quốc, giai cấp tư sản đã trở thành giai cấp phản động bỏ rơi ngọn cờ dân chủ, tiên hành những cuộc chiến tranh xâm lược. biến những nước lạc hậu thành thuộc địa của chúng. Trong phong trào công nhân đã xuất hiện chủ nghĩa cơ hội tư tưởng cách mạng không ngừng của C Mắc – Ph ăng ghen đã bị họ phủ định V I Lê nin đã dâu tranh chống lại những tư tương đó và.phát triển tu tưởng cách mạng không ngừng của C Mác – Ph.ăng ghen hành lý luận vê sự chuyên biến cách mạng dân chủ tư sản kiêu mới sang cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Xuất phát từ tình hình nước Nga vào cuối thế kỷ XIX  đầu thế kỷ XX. là nơi tập trung nhưng mâu thuẫn. là khâu yếu nhất trong dây chuyền của chủ nghĩa đế quốc đã xuất hiện cùng một lúc tiền đề của hai cuộc cách mạng. V I Lênm cho rằng: “Giai cấp công nhân Nga phái nên lấy ngon cờ cách mạng dân chu tư sản (hay còn gọi là cách mạng dân chủ tư sản kiêu mới tiến hành cách mạng một cách triệt để thực hiện chuyển biến lên cách mạng xà hội chủ nghĩa Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới là màn mở đầu là nhịp cầu đê chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa Cách mang dân chủ tư sán kiêu mới và cách mạng xà hội chủ nghĩa là hai giai đoạn khác nhau nhưng cũng nám trong mọt quá trình vận động không ngừng, giữa chúng có sự gắn kết, không có bức tường nào ngăn cách’ cả. Thắng lợi của cách mạng dân chủ nhân dân do tiền đê cho cách mạng xã hội chủ nghĩa V 1 Lê nin còn chỉ ra nhưng điều kiện đẽ thực hiện sự chuyển biến từ cách mạng dân chủ tư sản kiêu mới lên cách mạng xã hội chủ nghĩa:

Một là, giai cấp công nhân thông qua chính đảng của minh phải giữ vai trò lãnh đạo trong suốt quá trình cách mạng

Hai là, phải củng cố. tăng cường khối liên minh công công vững chắc trong Ba lả, chuyên chính dân chủ cách mạng của gã cấp công nhân. nông dân phải ang thực hiện nhiệm vụ lịch sử của chuyên chính vô sản.

b. Sự vận dụng lý luận cách mạng không ngừng ở Việt Nam

Ly luận cách mạng không ngừng của chú nghĩa Mác – Lê nin là lý luận soi dường cho sự phát triển cách mạng ở các nước thuộc địa, phụ thuộc các nước dân tự chủ nghĩa các nước chậm phát triển về kính tế trong thời đại ngày nay, mong đó có Tính tất yếu của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ởViết Nam

Xuất phát từ việc thấm nhuần quan điểm. tư tưởng của C. Mác  Pha. Ang ghen và V.1 Lê nin về cách mạng không ngừng, đồng thời căn cứ vào tình hình thực tiễn cách mạng Việt Nam vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX là sự áp bức. bóc lột của thực dân phong kiến đối với quân chúng nhân dân lao động vô cùng dã man, tàn bạo; những  phong trào đấu tranh theo xu hướng tư sàn và phong kiến đều bị thất bại. Đang ta, đứng đầu là Hồ Chí Minh đã nhận thức được tính tất yếu lịch sử của con đường cách mạng Việt Nam là con đường cách mạng vô sản (xã hội chủ nghĩa). Người nói: “Cho có chủ nghĩa cộng sản mới giải phóng được các dân tộc. bị áp bức ” Do vậy, người đã tích cực tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê nin vào Việt Nam, đưa đến việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 03 – 02 – 1 930. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời làm cho cách mạng Việt Nam thoát khỏi sự khủng hoảng về đường lối chính tả. sự nghiệp đấu tranh của nhân dân Việt Nam đã kết  hợp được hai nhiệm vụ: giải phóng dân tộc bị áp bức và giải phóng giai cấp những người lao động. Trên con đường đó, điều đầu tin là phải tiến hành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đề giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân (hay còn gọi lả cách mạng giải phóng dân tộc)  nhằm tạo tiền đề cho việc chuyển lên cách mạng.

– Tính tất yếu chuyển tự cách mạng dân tộc dân chú nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.

Trong thời đại ngày nay khi độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không tách rời nhau và ở nước ta khí giai cấp công nhân thông qua đội tiên phong là Đảng Cộng sản giữ vai trò lãnh đạo cách mạng thì thắng lợi của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân là sự bắt đầu của cách mạng xã hội chủ nghĩa. Do đó. tính tất yếu của việc chuyển biến từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân lên cách mạng xã hội chủ nghĩa đã được khẳng đinh ngay mang Cương lĩnh cách mạng đầu tiên của Đàng ta là: Cách mạng Việt Nam  trãi qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa là nắm vững ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Độc lập dân tộc là điều kiện tiên quyết để thực hiện chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa xã hội là cơ sở đảm bảo vững chắc cho độc lập dân tộc.

Những quan điểm tư tưởng trên của Đảng ta là sự vận dựng một cách trung thành, sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê nin vào quá trình cách mạng Việt Nam; đưa cáchmạng Việt Nam tiến lên từng bước vững chắc.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem lý luận cách mạng không ngừng chủ nghĩa Mác Lê nin và sự vận dụng ở Việt Nam