Chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu1: Chủ nghĩa xã hội không tưởng(CNXHKT) là gì? Trình bàycác giai đoan phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội không tưởng(CNXHKT).
Cau 2. Những giá trị và những hạn chế lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng
Câu hỏi 3: Trình bày sự hình thành của chủ nghĩa xã hội khoa học?
Câu 4: Trình bày các giai đoạn phát triển của CNXH khoa học. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận dụng và phát triển sáng tạo CNXH khoa học như thế nào?

Câu 5: Vị trí, chức năng và ý nghĩa của việc học tập CNXH khoa học.

Câu 6: Phân tích những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về những điều kiện cơ bản của sự ra đời hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Câu 7: Những đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa
Câu 8: Trình bày quan điểm của Chủ Nghĩa Mác Lê Nin về thời quá độ lên CNXH, phân tích tính tất yếu quá độ lên CNXH bỏ qua chế độTBCN ở Việt Nam
Câu 9: phân tích khái niệm giai cấp công nhân. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là gì? Phân tích những điều kiện khách quan quy sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân.

Câu 10: Trình bày Tính tất yếu,quy luật hình thành và vai trò của ĐCS,liên hệ với tính tất yếu ,quy luật ra đời của đảng cộng sản việt nam(theo tư tưởng hồ chí minh)
Câu 11: trình bày sự hình thành và những đặc điểm,điều kiện để giai cấp công nhân việt nam làm tròn sứ mệnh lịch sử của mình đối với cách mạng việt nam.
Câu 12:Trình bày khái niệm,nguyên nhân,điều kiện khách quan, chủ quan của cách mạng xã hội chủ nghiã?

Câu 13:Trình bày mục tiêu, nội dung, động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa?
Câu 14: Trình bày lý luận cách mạng không ngừng chủ nghĩa Mác – Lê nin và sự vận dụng ở Việt Nam.
Câu 15: Thời đại là gì? Trình bày nội dung tính chất và mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay.
Câu 16: Những đặc điểm cơ bản của xu thế vận động chủ yếu của thời đại hiện nay
Câu 17: Hãy làm rõ quan điểm của chủ nghĩa Mác – Lê Nin về dân chủ và bản chất của dân chủ XHCN

Câu 19: Nêu khái niệm cơ cấu xã hội – giai cấp và xu hướng biến đổi của cơ cấu xã hội – giai cấp trong thời kỳ quá độ lên xã hội chủ nghĩa.
Câu 20: Đặc điểm của giai cấp công nhân, giai cấp nông dan, tầng lớp trí thức ở Việt Nam. Tính tất yếu của lien minh công- nông – tri thức trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
Câu 21:Nội dung cơ bản cưủ liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong thời kì quá độ lên CNXH Ở Việt Nam.
CÂU 22: Dân tộc là gì? Phân tích nội dung cơ bản “Cương lĩnh dân tộc” của chũ nghĩa Mac-Lênin.
Câu 23. Trình bày tình hình dân tộc các đặc trưng cơ bản của dân tộc Việt Nam và nội dung chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ta.
Câu 24. Phân tích nguồn gốc, bản chất và tính chất của tôn giáo.
Câu 25. Trình bày quan điểm chỉ đạo giải quyết vấn đề tôn giáo của chủ nghĩa Mác – Lênin và nội dung chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.
Câu 26: Gia đình và mối quan hệ giữa gia đình và xã hội:
Câu 27: Chức năng xã hội Gia đình
Câu 28: Con người và con người Xã hội chủ nghĩa, Nguồn lực con người
Câu 29: Một số giải pháp cơ bản phát huy NLCN ở nước ta hiện nay.
Câu 30.Khái niệm tư tưởng, văn hóa, cách mạng tư tưởng và văn hóa, Nội dung cơ bản của CM XHCH trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa ở Việt Nam

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Chủ nghĩa xã hội khoa học