khái niệm tư tưởng hồ chí minh – khai niem tu tuong ho chi minh

khái niệm tư tưởng hồ chí minh

Khái quát khái niệm tư tưởng hồ chí minh, Báo cáo chính trị Đại hội 9 (tháng 4/2001) khẳng định: “TTHCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo CN Mác Lênin, vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người, bao gồm:

 

  • Tư tưởng hồ chí minh về dân tộc và Cách Mạng giải phóng dân tộc.
  • Tư tưởng  hồ chí minh về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.
  • Tư tưởng  hồ chí minh về Đảng Cộng Sản Việt Nam.
  • Tư tưởng  hồ chí minh về Đại Đoàn Kết dân tộc.
  • Tư tưởng  hồ chí minh về Quân sự.
  • Tư tưởng  hồ chí minh về Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.
  • Tư tưởng  hồ chí minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.
  • Tư tưởng đạo đức  hồ chí minh .
  • Tư tưởng nhân văn  hồ chí minh .
  • Tư Tưởng văn hóa  hồ chí minh .

TTHCM soi đường cho cuộc đấu tranh của nhân dân ta giành thắng lợi, là tài sản tinh thần to lớn của Đảng và dân tộc ta, tiếp tục soi sáng để nhân dân ta tiến lên xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất độc lập và XHCN giàu mạnh.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem khái niệm tư tưởng hồ chí minh – khai niem tu tuong ho chi minh