Bài tập trắc nghiệm môn kiểm toán

Rate this postTrả lời đúng sai các câu hỏi sau đây và giải thích ngắn gọn tại sao?

1. “Kiểm tra kế toán là thuộc tính cố hữu của kiểm toán”_Đúng.
Đây là thuộc tính cố hữu của kiểm toán nhằm đảm bảo tính chính xác khi thực hiện các chức năng của kiểm toán.
2. “Theo quan điểm  hiện đại, kiểm toán được hiểu là kiểm toán BCTC”_Sai. Vì kiểm toán không chỉ được giới hạn ở kiểm toán BCTC mà còn mở rộng ra các lĩnh vực phi tài chính, lĩnh vực hiệu quả, hiệu lực và hiệu năng của hoạt động.
3. “Kiểm toán là một chức năng của kế toán”_Sai. Vì chức năng của kế toán là cung cấp thông tin và kiểm tra kiểm soát.
4. “Kiểm toán có hai chức năng là chức năng xác minh và bày tỏ ý kiến”_Đúng. Vì đây là hai chức năng nhằm khẳng định tính trung thực của tài liệu, tính pháp lý và cả kết luận về chất lượng thông tin tư vấn qua xác minh.
5. “Chức năng xác minh là nhằm khẳng định tính trung thực của tài liệu, tính pháp lý của việc thực hiện các nghiệp vụ hay việc lập các BCTC_Đúng. Vì đây là chức năng cơ bản đầu tiên của kiểm toán nhằm xác định lại thông tin khi thực hiện công việc kiểm toán BCTC của kiểm toán viên.
6. “Chức năng bày tỏ ý kiến chỉ được thể hiện dưới hình thức thư quản lý”_Sai. Chức năng bày tỏ ý kiến còn được thể hiện trong báo cáo kiểm toán.
7. “Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trang hoạt động cần kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kĩ thuật riêng biệt của kiểm toán chứng từ”_Sai. Kiểm toán là hoạt động xác minh và bày tỏ ý kiến về thực trang hoạt động cần kiểm toán bằng hệ thống phương pháp kĩ thuật riêng biệt của kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ do KTV có trình độ nghiệp vụ tương xứng thực hiện trên cơ sở hệ thống pháp lý có hiệu lực.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Bài tập trắc nghiệm môn kiểm toán