Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng hồ chí minh

– Khả năng tư duy và trí tuệ Hồ Chí Minh.

Trong quá trình tìm đường cứu nước, Hồ Chí Minh đã không ngừng quan sát,
nhận xét thực tiễn, khám phá các quy luật vận động xã hội, đời sống văn hóa và cuộc đấu tranh của các dân tộc trong hoàn cảnh cụ thể để khái quát thành lý luận, đem lý luận chỉ đạo hoạt động thực tiễn và được kiểm nghiệm trong thực tiễn, từ đó mà lý luận của Hồ Chí Minh mang giá trị khách quan, cách mạng và khoa học.

– Phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn.

Với bản lĩnh kiên định, luôn tin vào nhân dân; khiêm tốn, giản dị, ham học hỏi; nhạy bén với cái mới, có phương pháp biện chứng, có đầu óc thực tiễn, Hồ Chí Minh đã khám phá ra lý luận cách mạng thuộc địa trong thời đại mới. Kiên trì chân lý và định ra các quyết sách đúng đắn, sáng tạo để đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi.

Sự khổ công học tập để chiếm lĩnh vốn tri  thức phong phú của thời đại, vốn kinh nghiệm đấu tranh của phong trào giải phóng dân tộc, phong trào chủ nghĩa quốc tế để có thể tiếp cận chủ nghĩa Mác-Lênin.

Với tâm hồn của một nhà yêu nước chân chính, một chiến sĩ cộng sản nhiệt thành cách mạng, một trái tim yêu nước thương dân, Hồ Chí Minh sẵn sàng chịu đựng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Nhân tố chủ quan hình thành tư tưởng hồ chí minh