cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự

Rate this postCơ quan tiến hành tố tụng dân sự là cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong việc giải quyết vụ việc dân sự, thi hành án dân sự hoặc kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự, bao gồm:

Thứ nhất, Tòa án nhân dân. Tòa án là cơ quan xét xử của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong tố tụng dân sự, Tòa án là cơ quan tiến hành tố tụng dân sự chủ yếu. Nhiệm vụ, quyền hạn chủ yếu của Tòa án trong tố tụng dân sự là giải quyết vụ việc dân sự. Khi tiến hành giải quyết vụ việc dân sự, Tòa án phải thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
Thứ hai, Viện kiểm sát nhân dân. Viện kiểm sát là cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự, thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết vụ việc dân sự và thi hành án để đảm bảo cho việc giải quyết các vụ việc dân sự và thi hành án dân sự kịp thời, đúng pháp luật.
Thứ ba, Cơ quan thi hành án dân sự. Cơ quan thi hành án dân sự là cơ quan có thẩm quyền thi hành, bảo đảm hiệu lực của các bản án, quyết định dân sự của Tòa án, bảo vệ lợi ích của các chủ thể có quyền, góp phần tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem cơ quan tiến hành tố tụng trong tố tụng dân sự