Địa vị xã hội là gì? Các yếu tố tạo nên địa vị xã hội?

Rate this post15.1. Khái niệm địa vị xã hội
Là một chỉ số tổng quát xác định vị trí của một nhóm xã hội và các thành viên trong hệ thống các mối quan hệ xã hội. Có thể hiểu địa vị xã hội là vị trí của con người trong thứ bậc xã hội cùng với những nghĩa vụ và quyền lợi của họ.

Bộ phận cấu thành địa vị xã hội là những vị thế xã hội, được xác định trên cơ sở những chỉ số giới, tuổi, học vấn, nghề, quốc tịch… và qua sự đánh giá về các vị thế thể hiện qua uy tín, tính vượt trội, tính trật tự, sự sắp xếp, sự phụ thuộc của chúng. Nó bao gồm cả các nhân tố điều chỉnh như chuẩn mực xã hội, tình cảm xã hội, khuôn mẫu tác phong.
Địa vị xã hội tạo ra sự sắp xếp trật tự và hoạt động ăn khớp cho các quan hệ, hành vi của các thành viên trong một nhóm.

15.2. Các yếu tố tạo địa vị xã hội (nguồn gốc của địa vị xã hội)

– Yếu tố khách quan (tuổi tác, nghề nghiệp, đẳng cấp, dòng dõi…)
– Yếu tố chủ quan (năng lực cá nhân, tài sản…)

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Địa vị xã hội là gì? Các yếu tố tạo nên địa vị xã hội?