Khái niệm quyền lực xã hội? Nguồn gốc của quyền lực xã hội?

Rate this postKhái niệm quyền lực xã hội
– Là năng lực được một người hay một nhóm người sử dụng để buộc những người khác có một hành vi nhất định. Bản chất của quyền lực là các quan hệ lãnh đạo, thống trị và phục tùng.

– Quyền lực là một dạng quan hệ xã hội (theo chiều dọc) biểu hiện ở khả năng một cá nhân hoặc nhóm điều khiển hành vi, thái độ, quan điểm của các cá nhân khác, nhóm khác. Chủ thể và khách thể thực hiện quyền lực xã hội có thể là một cá nhân, một nhóm xã hội hay một cộng đồng, một xã hội.

Nguồn gốc của quyền lực xã hội

– Nguồn gốc của chúng từ các yếu tố sau: Quan hệ trong sở hữu tư liệu sản xuất (Mac), dòng dõi, học vấn, tôn giáo, uy tín (Weber), các vị thế của một cấu trúc xã hội (Parson).

Các loại quyền lực xã hội: Có thể phân chia quyền lực theo một số loại hình sau đây:

– Quyền lực kinh tế, quyền lực chính trị (quan trọng nhất) và quyền lực uy tín.
– Quyền lực tuyệt đối
– Quyền lực quân chủ
– Quyền lực thiểu số
– Quyền lực dân chủ
Các phương tiện để thực hiện quyền lực là đường lối, chính sách, quy chế pháp lý, văn bản hành chính và các cơ quan hành pháp.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Khái niệm quyền lực xã hội? Nguồn gốc của quyền lực xã hội?