Khái niệm,Cấu trúc và những đặc điểm, phân loại hành động xã hội?

Rate this post7.1. Định nghĩa: Có thể định nghĩa theo hai cách: 
– Định nghĩa về hành động xã hội của M. Weber (xem phần Weber).
– Hành động xã hội là một hành vi cụ thể của một cá nhân này nhằm thay đổi hành vi, mục đích, sự vươn lên của các cá nhân hoặc cộng đồng khác, nhằm cải tạo tình huống xã hội hiện có cho phù hợp với các nhu cầu và mục đích của nó.

7.2. Cấu trúc của hành động xã hội
7.3. Đặc điểm của hành động xã hội

– Hành động xã hội có tên gọi nhất định, nhờ đó các chủ thể nhận biết được ý nghĩa của hành động, biết nên hành động đến đâu để điều khiển và kiểm soát hành động.

– Hành động xã hội diễn ra trong mọi lĩnh vực của đời sống con người và thường được coi như một phương thức đặc biệt của quan hệ giữa con người với thế giới bên ngoài và hoạt động đó được tạo thành trong việc cải tạo thế giới cho phù hợp với các mục đích của con người.

– Hành động xã hội thường nâng các thành phần xã hội hướng tới sự thay đổi tư cách của những cá thể khác. Khởi điểm của hành động xã hội thường là nhu cầu, quyền lợi, mục đích, sự định hướng có giá trị của các cá nhân.

– Hành động xã hội bị quy định bởi môi trường xã hội cụ thể, nó liên quan chặt chẽ tới bối cảnh xã hội, chịu sự kiểm soát của bối cảnh xã hội và sự kiềm chế xã hội (quy định, pháp luật, chuẩn mực, dư luận cũng như sự cưỡng chế của chủ thể hành động và nhận thức, nhân sinh quan của chủ thể hành động.

– Hành động xã hội luôn gắn với tính tích cực của cá thế. Nó là tập hợp các cử chỉ có chủ định và khôn ngoan để đạt mục đích, nhằm lựa chọn các phương pháp đảm bảo cho việc đạt mục đích.

– Hành động xã hội luôn luôn phù hợp với vị thế xã hội. Chính vì vậy, khi hành động các chủ thể thường cân nhắc nên hành động như thế nào cho phù hợp với vị thế của mình.

7.4. Phân loại hành động xã hội

Có thể phân chia hành động xã hội theo các loại hình sau đây:
– Phân loại xã hội theo quan điểm của M. Weber.
– Căn cứ vào nội dung, mục đích, phương hướng và mức độ rõ rang về quy tắc hành động xã hội, có thể chia ra thành 3 loại:

* Các hành động lặp lại hướng tới sự gìn giữ và ủng hộ việc thực hiện các chức năng bình thường của thể chế xã hội.
* Hành động phủ định xã hội: thể hiện rõ sự huỷ bỏ các thành phần nào đó của đời sống xã hội.
* Hành động sáng tạo xã hội: nhằm tạo ra các hình thức mới của các quan hệ xã hội và nhằm phát triển xã hội.

– Pareto, nhà xã hội học người Italia đã chia hành động xã hội thành hành động logic và hành động phi logic:

+ Hành động logic là những hành động hợp lý có những mục đích được ý thức một cách rõ rang, các cá nhân hành động hướng đến mục đích đó.

+ Hành động phi logic là những hành động bản năng, những hành động không được ý thức. Hành động phi logic có cơ sở là một tổ hợp các bản năng, ham muốn, lợi ích…
Trong mỗi chủ thể hành động đều có cả hành động logic và hành động phi logic, nhưng theo ông hành động phi logic là cốt lõi thậm chí là cơ sở của mọi quá trình xã hội.

Ngoài ra căn cứ vào định hướng giá trị, người ta còn chia hành động xã hội thành các loại hình: Toàn thể – bộ phận; đạt tới – có sẵn; cảm xúc – trung lập; đặc thù – phân tán; định hướng cá nhân – định hướng nhóm.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Khái niệm,Cấu trúc và những đặc điểm, phân loại hành động xã hội?