Những thành tựu cơ bản của xã hội học Mac – Lênin?

Rate this post– Xã hội học Mác – Lênin là một bộ phận không thể tách rời của nền Xã hội học thế giới. Nó có những đóng góp hết sức quan trọng cho sự phát triển lý luận Xã hội học nói chung và những nghiên cứu Xã hội học cụ thể nói riêng.

+ Karl Marx (1818 – 1883) là người đã có những đóng góp quan trọng nhất trong việc hình thành Xã hội học Mác – Lênin. Những đóng góp của K. Marx đối với Xã hội học ngày nay đã được đánh giá cao. Cùng với A. Comte. M. Weber, E. Durkheim, K. Marx được coi là một trong những nhà sáng lập ra nền Xã hội học thế giới. (Xem thêm ở phần đóng góp của K. Marx). Trước đây ở các nước Đông Âu và Liên Xô cũ, những ý tưởng Xã hội học của Marx trong những tác phẩm kinh điển nổi tiếng như: “Tư bản”, “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, “Phê phán cương lĩnh Gotha”… được các nhà Xã hội học sử dụng để xây dựng hệ thống lý luận Xã hội học. Đóng góp của Marx về phương pháp luận cũng chính là đóng góp của Xã hội học Marx – Lênin đối với khoa học thế giới. Các nhà xã hội phương Tây thực sự chú ý đến nhiều các tác phẩm của Marx từ những năm 60 khi Xã hội học trở nên nhạy cảm hơn với những vấn đề chính trị. Bởi vì Marx rất chú ý đến những vấn đề quyền lực và sự thống trị kinh tế. Lý luận của Marx về sự tha hoá lao động, về văn hoá, về các hình thái kinh tế – xã hội, về giai cấp… cũng thường xuyên được các học giả phương Tây nghiên cứu với một thái độ trân trọng.
+ Người đã kế tục sự nghiệp của Marx để phát triển những quan niệm của ông là Ăng-ghen. Với những tác phẩm: “Tình cảnh giai cấp công nhân Anh”, “Biện chứng tự nhiên”, “Nguồn gốc gia đình của chế độ tư hữu và của Nhà nước”… ông đã giải thích thêm về lý thuyết hình thái kinh tế – xã hội. Ông nghiên cứu về cơ cấu xã hội thông qua xã hội tư sản và sự khác nhau giữa các nhóm xã hội trong xã hội ấy.
+ Vào đầu thế kỷ XX, Lênin đã đứng đầu trong cuộc đấu tranh chống lại những tư tưởng phản động về xã hội. Ông chỉ ra các nguyên tắc lý luận, những tiêu chuẩn trong việc nghiên cứu cơ cấu xã hội, đặc biệt là cơ cấu giai cấp. Ông đã phát triển nhiều quan điểm của Marx và thích ứng hoá chúng với xã hội Nga lúc bấy giờ.
Ông cho rằng phải chỉ ra các giai cấp chủ chốt trong xã hội và trong mối quan hệ của nó. Ông cũng đưa ra định nghĩa về sự kiện xã hội, theo ông sự kiện xã hội là hành động của cá nhân, là kết quả khách quan của hành động con người. Vì vậy nghiên cứu Xã hội học về sự kiện xã hội phải phân tích hành động của con người.
+ Sau 1917, Xã hội học Mac – Lenin phân hoá thành 2 khuynh hướng: Khuynh hướng Xã hội học tồn tại độc lập với triết học và khuynh hướng Xã hội học là một bộ phận của triểt học. Mặc dầu vậy, nhiều trung tâm nghiên cứu xã hội học đã ra đời và có những đóng góp đáng kể như: Liên Xô, Ba Lan, Bungari… Đặc biệt là những đóng góp về phương pháp nghiên cứu cụ thể của các nhà Xã hội học Liên Xô kể cả phương pháp định tính và phương pháp định lượng.
+ Từ sau năm 1991 đến nay, Xã hội học Marx – Lênin hoà nhập trong trào lưu của Xã hội học thế giới.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Những thành tựu cơ bản của xã hội học Mac – Lênin?