Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Rate this post– Thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trong nước; cơ sở tôn giáo; tổ chức, cá nhân nước ngoài; người Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhà nước giao đất, cho thuê đất;

Ủy ban nhân dân huyện, quận, thành phố thuộc tỉnh có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân trong nước; cộng đồng dân cư; Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở.

– Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
Sở Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp giấy của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Phòng Tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp giấy của Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 42 Luật đất đai

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Thẩm quyền cấp, thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất