ĐỀ THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Rate this postĐề thi Tư tưởng Hồ Chí Minh

ĐỀ THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(Dành cho các ngành sư phạm (K37)

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (5,0 điểm): Trong phần định nghĩa tư tưởng Hồ Chí Minh có đoạn viết: “Tư tưởng Hồ Chí Minh… là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta”. Hãy phân tích và chứng minh luận điểm nói trên.

Câu 2 (5,0 điểm): Từ quan điểm của Hồ Chí Minh về vai trò của đạo đức, hãy nêu lên tầm quan trọng của việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức sinh viên sư phạm – những thầy cô giáo tương lai.

Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu

—————————“—————————

ĐỀ THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

(Dành cho các ngành sư phạm (K37)

Thời gian làm bài: 90 phút

Câu 1 (5,0 điểm): Anh (chị) hãy phân tích một quan điểm sáng tạo của Hồ Chí Minh

Câu 2 (5,0 điểm): Nhận thức và vận dụng tư tưởng đạo đức “cần, kiệm, liêm, chính” của Hồ Chí Minh trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của bản thân anh (chị) hiện nay?

Ghi chú: Sinh viên được sử dụng tài liệu

ĐỀ THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem ĐỀ THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH