Đối tượng nghiên cứu, Chức năng, của Xã hội học dư luận xã hội?

Rate this post22.1. Đối tượng nghiên cứu của dư luận xã hội
* Khái niệm dư luận xã hội: dư luận xã hội là một trạng thái đặc trưng của ý thức xã hội, nó chứa đựng sự đánh giá, phán xét của đông đảo quần chúng đối với những vấn đề xã hội ít nhiều có ý nghĩa đối với họ.

* Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học dư luận xã hội: dư luận xã hội là một chuyên ngành của xã hội học chuyên nghiên cứu về sự hình thành của dư luận xã hội, nội dung của dư luận xã hội, chức năng của dư luận xã hội, và mối quan hệ giữa dư luận xã hội với TTĐC.

22.2. Chức năng của dư luận xã hội

– Chức năng đánh giá
– Chức năng điều hoà quan hệ xã hội
– Chức năng kiểm soát xã hội
– Chức năng giáo dục và tư vấn

22.3. Các hướng nghiên cứu trong Xã hội học dư luận xã hội

– Nghiên cứu về chức năng của dư luận xã hội
– Nghiên cứu các yếu tố đặc thù và yếu tố chung của xã hội có ảnh hưởng đến quá trình hình thành dư luận xã hội
– Nghiên cứu nội dung phát ngôn của dư luận xã hội
– Nghiên cứu về khuynh hướng phát triển của dư luận xã hội

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Đối tượng nghiên cứu, Chức năng, của Xã hội học dư luận xã hội?