hiện trạng tài nguyên khoáng sản

Rate this post

Dấu hiệu về khan hiếm được nghiên cứu nhiều từ những năm 70. Nếu dựa vào trữ lượng kinh tế và mức tiêu dùng của năm 1974, hầu hết các khoáng chủ yếu chỉ dùng trong vài chục năm trừ phosphat và Fe.
Nếu căn cứ vào trữ lượng kỹ thuật, số năm sử dụng tăng đến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm. Nếu căn cứ vào ngưỡng kỹ thuật, thì dự trữ của tất cả các khoáng đến hàng triệu năm nữa.
Từ những năm 70 đến nay, trữ lượng kinh tế của một số kim loại tăng hơn tốc độ sử dụng, nhờ đó tỉ lệ sử dụng trong trữ lượng có giảm xuống (bôxít, thiết, Zn). Nhiều kim loại còn lại có tốc độ sử dụng nhanh hơn tốc độ tăng của trữ lượng kinh tế, trữ lượng kinh tế giảm so với năm 1970.
Mức dùng Cu và Pb tăng nhiều nhất, trữ lượng có thực ngày càng giảm. Dự đoán, Au, Ag sẽ cạn kiệt trước, rồi tới Cu, Al, coban.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem hiện trạng tài nguyên khoáng sản