khả năng chịu đựng của môi trường là gì

khả năng chịu đựng của môi trường là gì
5 (100%) 1 voteKhả năng chịu đựng của môi trường (hay sức chứa của môi trường) là khả năng các loài tiếp nhận được chất dinh dưỡng và tiến hành các hoạt động trong một môi trường có giới hạn,
khả năng của một số người có trong khoảng không gian nhất định, duy trì một mức sống nhất định, bằng cách sử dụng, năng lượng, tài nguyên (gồm đất đai, nước, không khí, khoáng sản …), công nghệ.
Sức chứa của môi trường gồm sức chứa sinh học và sức chứa văn hóa. Sức chứa sinh học là khả năng mà hành tinh có thể chứa đựng số người nếu các nguồn tài nguyên đều được dành cho cuộc sống của con người; Sức chứa văn hóa là số người mà hành tinh có thể chứa đựng theo các tiêu chuẩn của cuộc sống. Sức chứa văn hóa sẽ thay đổi theo từng vùng phụ thuộc vào tiêu chuẩn cuộc sống.
Trong xã hội loài người, khả năng chịu đựng của môi trường còn phụ thuộc vào hoạt động của con người. Khi xảy ra sự không cân đối giữa khả năng chịu đựng của môi trường với nhu cầu của xã hội, thì khoa học công nghệ có thể góp phần tái lập cân bằng này.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem khả năng chịu đựng của môi trường là gì