Bản chất của tiền lương trong kinh tế thị trường, vai trò tiền lương trong phát triển kinh tế xã hội

Rate this post

Trong kinh tế thị trường sức lao động trở thành hàng hóa đặc biệt. Giá cả sức lao động chính là tiền lương. Đó là khoản tiền mà người sử dụng sức lao động phải trả cho người lao động sau giờ làm việc.

-Là kết quả phân phối của cải xã hội ở mức cao. Kinh tế thuộc phạm trù lao động và vốn. Vốn thuộc quyền sở hữu của 1 bộ phận dân cư trong xã hội, còn một bộ phận dân cư khác do không có vốn chỉ có sức lao động phải đi làm thuê cho những người có vốn và đổi lại họ nhận được 1 khoản tiền gọi là tiền lương.

-Bản thân tiền lương có liên quan đến vấn đề lý luận lợi ích, kỷ luật về sự phân phối và thu nhập của nhà nước, nhà kinh doanh và người lao động. Tiền lương hàm chứa nhiều mối quan hệ. Mối quan hệ giữa sản xuất và nâng cao đời sống, giữa tích luỹ và tiêu dùng.

Vai trò tiền lương trong kinh tế thị trường.

-Đối với người lao động làm công ăn lương, tiền lương luôn là mối quan tâm đặc biệt hàng ngày đối với họ. Vì tiền lương luôn là nguồn thu nhập chính nhằm duy trì và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Sự phân công lao động công bằng hay không sẽ quyết định đến sự tận tâm, tận lực của người lao động đó đối với sự phát triển kinh tế xã hội.

-Tiền lương trong cơ chế thị trường: tiền lương tiền công là giá cả hàng hóa sức lao động, tiền lương vừa là yếu tố phân phối vừa là yếu tố sản xuất tiền lương .

-Liên hệ thực tiễn việc thực hiện chính sách tiền lương. Hiện nay chính sách tiền lương ở nước ta theo đánh giá của nhiều nhà khoa học thì vẫn còn nhiều bất cập. Chi trả tiền lương vẫn chưa hợp lý và vẫn còn rất thấp.

-Trong những năm trước nhà nước ta theo cơ chế quản lý quan liêu bao cấp chi trả tiền lương không theo công việc mà theo quy định của bản lương, không cần tính đến sức lao động, tình trạng ỷ lại, không hăng say trong công việc.

-Trong những năm gần đây chúng ta chuyển sang cơ chế thị trường giá cả tiền lương được trả theo sức lao động mà người lao động bỏ ra. Do đó đã khuyến khích được người lao động làm việc, phát huy trí tuệ năng lực nâng cao năng suất lao động.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Bản chất của tiền lương trong kinh tế thị trường, vai trò tiền lương trong phát triển kinh tế xã hội