các nguyên tắc tổ chức tiền lương. Liên hệ thực tiễn việc thực hiện các nội dunh cơ bản trong tổ chức và quản lý tiền lương

Rate this post

Các nguyên tắc tổ chức tiền lương:
-Trả lương ngang nhau cho các lao động như nhau. Nó thể hiện sự phân phối theo lao động. Trả lương không phân biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác.
Trả lương theo đúng số lượng và chất lượng lao động đòi hỏi xây dựng cấp bậc của từng công nhân, kiểm tra chất lượng và số lượng sản phẩm mà người lao động làm ra…
-Tốc độ tăng năng suất lao động nhanh hơn tốc độ tăng tiền lương. Tăng năng suất lao động là nhân tố cốt lõi để phát triển của nền kinh tế, đối với sản xuất kinh doanh có điều kiện tăng cường tăng phúc lợi cho người lao động. Đòi hỏi tăng năng suất lao động phải nhanh hơn tăng tốc độ tiền lương bình quân.
-Đảm bảo mối quan hệ tỷ lệ hợp lý về tiền lương giữa các hoạt động có điều kiện khác nhau có tầm quan trọng khác nhau và giữa các vùng có điều kiện sinh hoạt và mặt bằng giá cả khác nhau (câu 3).
#Liên hệ thực tiễn :
-Trả lương ngang nhau cho các hoạt động như nhau: ở nước ta hiện nay việc trả lương vẫn còn có sự phân biệt đối xử đặc biệt là ở khu vực tư nhân, cùng một công việc như nhau mà giữa nam và nữ lại trả lương khác nhau thường thì lao động nam thường cao hơn lao động nữ. Giữa các dân tộc khác nhau cũng có sự trả lương khác nhau.
-Tốc độ tăng năng suất tăng nhanh hơn tốc độ tiền lương. Điều này vẫn còn nhiều bất cập, đặc biệt là trong các cơ quan hành chính nhà nước. Có nhiều cơ quan, tổ chức hành chính sự nghiệp hầu như không phát triển hoặc phát triển rất chậm, nhưng tăng lương thì cứ đến hẹn lại lên, ai cũng như nahu, tính theo thâm niên vì vậy mà không tạo được động lực cho sự phát triển, dẫn đến ỷ lại, lười lao động, sáng tạo. Có nhiều người trong cơ quan hành chính nhà nước làm việc hàng mấy năm trời hầu như không thay đổi, không sáng tạo, không năng động cứ bình quân hoặc thậm chí không đi lên, nhưng tăng lương thì cứ đều đều, 3 năm 1 bậc, 9 năm một ngạch theo quy định của bậc lương nhà nước.
Đây là một trong những bất cập hiện nay trong chính sách tiền lương của nước ta, nhà nước cần có những chính sách thích hợp để tổ chức, cài cách tiền lương hợp lý, phù hợp với kinh tế thị trường và phù hợp với sự thay đổi đi lên của thế giới.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem các nguyên tắc tổ chức tiền lương. Liên hệ thực tiễn việc thực hiện các nội dunh cơ bản trong tổ chức và quản lý tiền lương