Khái niệm và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài

Rate this post

1- Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài : 
Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc các tổ chức, cá nhân nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đưa vào Việt Nam vốn bằng tiền hoặc bất kỳ tài sản nào để tiến hành các hoạt động đầu tư theo quy định của luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

2- Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài :

– Nội dung của quan hệ đầu tư chỉ bao gồm quan hệ hợp tác kinh doanh giữa các nhà đầu tư nước ngoài và Việt Nam trên 3 hình thức cơ  bản
+ Ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh
+ Thành lập doanh nghiệp Liên doanh
+ Thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
– Chủ thể:  gồm bên nước ngoài và bên Việt Nam
+ Bên nước ngoài: Có thể là cá nhân hoặc tổ chức kinh tế
+ Bên Việt Nam :
• Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế
• Các bện viên trường học viện nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ, khoa học kỹ thuật, khoa học tự nhiên có thể tham gia quan hệ hợp tác đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của chính phủ.
• Các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng xây dựng- kinh doanh- chuyển giao (BOT), hợp đồng xây dựng- chuyển giao kinh doanh (BOT), Hợp đồng xây dựng- chuyển giao (BT); gồm bộ, cơ quan trực thuộc chính phủ, UBND Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được thủ tướng chính phủ chỉ định ký kết và thực hiện hợp đồng BOT,BTO,BT với nhà đầu tư nước ngoài.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Khái niệm và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài