khái niệm(định nghĩa) luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường

Rate this post

Luật kinh tế trong điều kiện nền kinh tế thị trường là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình tổ chức và quản lý kinh tế của nhà nước
và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các chủ thể kinh doanh với nhau

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem khái niệm(định nghĩa) luật kinh tế trong nền kinh tế thị trường