Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Rate this post

Ngày nay, nhiều tổ chức phân bố trên nhiều vị trí địa lý khác nhau như các thành phố khác nhau hay các quốc gia khác nhau. Trong những trường hợp như vậy, việc xây dựng các hệ cơ sở dữ liệu tập trung đối với các tổ chức này thường là không thực tế và không kinh tế.
Một cơ sở dữ liệu phân tán là một cơ sở dữ liệu logic đơn lẻ mà được trải ra về mặt vật lý trên nhiều máy tính ở nhiều vị trí địa lý khác nhau. Có hai kiểu chung nhất của các hệ cơ sở dữ liệu phân tán là: hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất và hệ cơ sở dữ liệu phân tán không thuần nhất.
a. Hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất
Khi áp dụng đối với các hệ cơ sở dữ liệu, thuật ngữ thuần nhất có nghĩa là công nghệ cơ sở dữ liệu là như nhau (hay ít nhất có thể tương thích) tại mỗi vị trí địa lý khác nhau cũng có thể tương thích.
Đối với các hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất này, các điều kiện sau đây có thể tồn tại:
v Các hệ điều hành máy tính tại mỗi vị trí địa lý là như nhau hay ít nhất chúng có khả năng tương thích cao.
v Các mô hình dữ liệu được sử dụng tại mỗi vị trí địa lý là như nhau.
v Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng tại mỗi vị trí địa lý là như nhau hay ít nhất chúng có khả năng tương thích cao.
v Dữ liệu tại các vị trí khác nhau có các định nghĩa và khuôn dạng chung.
Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất đơn giản hoá việc chia sẻ dữ liệu giữa những người sử dụng khác nhau.
b. Hệ cơ sở dữ liệu phân tán không thuần nhất
Trong hầu hết các tổ chức, các hệ cơ sở dữ liệu liên quan đến một chu kỳ dài không được chỉ đạo và lập kế hoạch cẩn thận. Các máy tính khác nhau và các hệ điều hành khác nhau có thể được sử dụng tại mỗi vị trí địa lý. Các mô hình dữ liệu khác nhau và các hệ quản tri cơ sở dữ liệu khác nhau cũng có thể được lựa chọn sử dụng. Ví dụ, một vị trí có thể sử dụng công nghệ cơ sở dữ liệu quan hệ mới nhất, trong khi một vị trí khác có thể lưu trữ dữ liệu sử dụng các tệp truyền thống hay các cơ sở dữ liệu mạng, phân cấp cũ hơn.
Phức tạp hơn nữa, dữ liệu trên các vị trí thường không tương thích. Các mâu thuẫn điển hình bao gồm các khác biệt về cú pháp (sự biểu diễn khác nhau của các khoản mục dữ liệu tại hai vị trí) và các khác biệt về ngữ nghĩa.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán