nguyên tắc hoạt động của Cache

Rate this post

Địa chỉ vật lý A từ bvxl đc gửi đến cache khi bắt đầu chu trình truy cập bộ nhớ (ghi or đọc dữ liệu). cache so sánh phần thẻ(tag) của địa chỉ vật lý A với all các địa chỉ (Ai) chứa trong cache. nếu có sự trùng thì cache chọn từ dl tương ứng với địa chỉ A, tức là M(A) và nó kết thúc chu trình truy cập bộ nhờ bằng việc chuyển dl từ bộ vxl tới bản sao M(A)(đọc dl) or đọc bản sao M(A) vào bvxl (ghi dl). Nếu không có sự trùng lặp của dữ liệu địa chỉ chứa trong cache (Ai) với địac chỉ A thì cache khởi tạo 1 trình tự với 1 hay vài chu trình đọc bộ nhớ chính để sao khối dữ liệu (dòng dl) P(A) tương ứng với địa chỉ A chứa M(A).

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem nguyên tắc hoạt động của Cache