Theo phương pháp phân tích thiết kế MERISE các mức bất biến của 1 HTTT là gì ?

Rate this post

Câu 5: Theo phương pháp phân tích thiết kế MERISE các mức bất biến của 1 HTTT là gì ?
Trả lời
Mô tả hệ thống bao gồm dữ liệu và xử lý được biểu diễn ở ba mức:
– Mức quan niệm (Concept): xác định các thành phần của dữ liệu và xử lý .
– Mức tổ chức (Oganization): chi tiết hóa những quan hệ giữa chúng.
– Mức tác nghiệp (Physic): các thành phần được thể hiện trong thực tế như thế nào.
Trên cơ sở ba mức bất biến của hệ thống thông tin, phương pháp phân tích thiết kế Merise sử dụng các mô hình tương ứng trên các mức này để phân tích thiết kế một hệ thống thông tin.

Mức quan niệm MH quan niệm về dữ liệu MH quan niệm về xử lý
Mức tổ chức MH tổ chức về dữ liệu MH tổ chức về xử lý
Mức vật lý MH vật lý về dữ liệu MH vật lý về xử lý

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Theo phương pháp phân tích thiết kế MERISE các mức bất biến của 1 HTTT là gì ?