Các BVXL cấu trúc ống (pipeline Processors)

Rate this post

– bộ XL ống gồm có 1 chuỗi liên tiếp các mạch xử lý mà các mạch xử lý đó thường đgl phân đoạn hay tầng. Thông qua chuỗi này, dòng toán hạng đc xử lý . Mỗi phân đoạn xử lý từng phần của các toán hạng và các kết quả cuối cùng chỉ nhận đc khi toàn bộ chuỗi các toán hạng đã đi qua hết các phân đoạn của ống.

– Mỗi phân đoạn x.lý từng phần các toán hạng và k.quả cuối cùng chỉ nhận đc khi toàn bộ chuỗi các toán hạng đã đi qua hết các phân đoạn của ống.

Cấu trúc của BVXL ống:

Các thanh ghi Ri là những bộ đệm nhận d.liệu Di – 1 (là các kết quả tính đc trong c.kì xung nhịp đồng hồ trc của các đvị tính Ci – 1) từ phân đoạn Si – 1, ngoại trù các thanh ghi Ri nhận d.liệu bên ngoài ống.

– Một đường ống lệnh đơn giản có thể đc tổ chức gồm 2 phân đoạn: phân đoạn đọc lệnh (S1) và phân đoạn thực hiện lệnh (S2)

Một đường ống lệnh cơ bản có thể hình thành nhờ phân theo chu kì lệnh: đọc lệnh(S1), giải mã lệnh(S2), đọc các toán hạng(S3), thực hiện lệnh (S4), cất giữ kết quả (S5)

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Các BVXL cấu trúc ống (pipeline Processors)