câu 10: Độ tin cậy của phần mềm? Một số cách đo độ tin cậy của phần

Rate this post

*, Độ tin cậy của phần mềm:
– Độ tin cậy của phần mềm là độ đo về mức độ tốt của các dịch vụ mà hệ thống cung cấp.
– Độ tin cậy của phần mềm là một đặc trưng của hệ thống, là hệ số tỉ lệ nghịch đối với số thất bị của phần mềm.
– Để đo độ tin cậy của phần mềm ta tiến hành các cách sau.
*,Một số cách đo độ tin cậy của phần mềm:
+ Tính xác xuất xuất hiện thành công hay thất bại.
+ Đo độ dài khoảng thời gian trung bình giữa hai lần thất bại liên tiếp.
+ Khả năng sẵn sàng hoạt động lại của hệ thống.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem câu 10: Độ tin cậy của phần mềm? Một số cách đo độ tin cậy của phần