Khoá và siêu khoá

Rate this post

Định nghĩa 2.3. Cho r xác định trên tập thuộc tính U với U ={A1, A2,….An}. Một tập con K Í U được gọi là siêu khoá của quan hệ r nếu với bất kỳ hai bộ t1, t2 thuộc r, t1 ¹ t2, đều tồn tại một thuộc tính A thuộc K sao cho t1[A] ¹ t2[A].

Theo định nghĩa, nếu K là siêu khoá của một quan hệ thì không tồn tại hai bộ thuộc quan hệ khác nhau mà có giá trị bằng nhau trên mọi thuộc tính của K. Do đó, giá trị của K xác định duy nhất một bộ của quan hệ.
Định nghĩa 2.4. Cho r xác định trên tập thuộc tính U với U ={A1, A2,….An}. Một tập con K Í U được gọi là khoá của quan hệ r nếu K là siêu khoá của r và bất kỳ tập con thật sự K’ của K không là siêu khoá.
Trong một quan hệ có thể có nhiều khoá, người ta chọn một khoá làm khoá chính, các khoá khác được xem là khoá dự tuyển.
Định nghĩa 2.5. Một tập con K Í U được gọi là khoá ngoài của quan hệ r xác định trên tập thuộc tính U tham chiếu đến quan hệ r’ nếu K là khoá chính của quan hệ r’.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Khoá và siêu khoá