Mô hình dữ liệu phân cấp

Rate this post

Một mô hình phân cấp đơn giản là một mô hình mạng mà là một rừng (tập các cây) trong đó tất cả các móc nối trỏ theo hướng từ con đến cha.
2.4.1. Thuật toán biến đổi mô hình mạng đơn giản
Chúng ta bắt đầu tại một nút có nhiều móc nối đi vào và không có móc nối đi ra và đặt nó là gốc của cây. Chúng ta gắn vào cây mọi nút có thể gắn. Khi chúng ta không thể thêm một nút nào khác vào cây đó, ta sẽ bắt đầu với một cây khác, một nút cha chưa được gắn sẽ được chọn làm nút gốc và gắn mọi nút vào cây mà chúng ta có thể. Thực tế, mỗi nút có thể xuất hiện trong rừng này một hay nhiều lần trên các cây khác nhau. Đến đây chúng ta đã có một mô hình phân cấp.
2.4.2. Sự lặp lại các kiểu bản ghi
w Chúng ta có thể thấy việc biến đổi mô hình mạng đôi khi có những bản ghi có thể xuất hiện nhiều hơn một lần. Sự lặp lại này gây ra một số vấn đề như sau:
w Chúng ta lãng phí không gian bộ nhớ vì chúng ta phải lưu trữ lặp lại dữ liệu trong các bản ghi này một số lần.
w Tính không nhất quán tiềm tàng có thể xuất hiện nếu chúng ta thay đổi giá trị trong một bản sao nào đó của một bản ghi nhưng lại quên không thay đổi giá trị của bản sao khác.
w Việc khắc phục phục và tránh những vấn đề nảy sinh ở trên mà nguyên nhân chính là sự lưu trữ lặp lại một số dữ liệu trong cơ sở dữ liệu là một mục tiêu quan trọng của vấn đề thiết kế cơ sở dữ liệu.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Mô hình dữ liệu phân cấp