Người quản trị cơ sở dữ liệu

Người quản trị cơ sở dữ liệu
4.7 (93.33%) 3 votes

Một con người có trách nhiệm điều khiển một cách tập trung toàn bộ hệ thống được gọi là người quản trị cơ sở dữ liệu. Các nhiệm vụ của người quản trị cơ sở dữ liệu này bao gồm:
– Định nghĩa sơ đồ: Người quản trị cơ sở dữ liệu tạo lập các sơ đồ cơ sở dữ liệu gốc bằng cách viết một tập các định nghĩa môt tả các cấu trúc dữ liệu mà chúng được dịch bởi bộ dịch DDL thành một tập các bảng được lưu trữ một cách lâu dài trong từ điển dữ liệu.
– Xác định cấu trúc lưu trữ và phương pháp truy nhập: Người quản trị cơ sở dữ liệu tạo lập các cấu trúc lưu trữ và phương pháp truy nhập thích hợp bằng cách viết một tập các định nghĩa mà chúng được dịch bởi bộ dịch ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu và lưu trữ dữ liệu.
– Tuyên bố ủy quyền và truy nhập dữ liệu: Việc tuyên bố các kiểu ủy quyền khác nhau cho phép người quản trị cơ sở dữ liệu qui định những bộ phận nào của cơ sở dữ liệu những người sử dụng khác nhau có thể truy nhập.
-Đặc tả các ràng buộc toàn vẹn: Các giá trị dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu thường phải thỏa mãn những ràng buộc toàn vẹn nhất định.
Ví dụ. Chẳng hạn số giờ làm việc của một nhân viên trong một tuần không được vượt quá 80giờ. Một ràng buộc như vậy phải được đặc tả một cách tường minh bởi người quản trị cơ sở dữ liệu. Các ràng buộc toàn vẹn này được cất giữ trong một cấu trúc hệ thống đặc biệt mà có thể được tra cứu bởi hệ cơ sở dữ liệu bất cứ khi nào một cập nhật dữ liệu xảy ra trong hệ thống.

Trước:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Người quản trị cơ sở dữ liệu