sự khác biệt cơ bản giữa hình thức chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa?

sự khác biệt cơ bản giữa hình thức chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa?
2.7 (53.33%) 3 votes

Hình thức chính thể:

là cách thức tổ chức, trình tự thành lập và quan hệ của các cơ quan quyền lực nhà nước tối cao cũng như mức độ tham gia của nhân dân vào các cơ quan đó.

 

*Định nghĩa:

-Hình thức chính thể quân chủ

Là hình thức trong đó quyền lực tối cao của nhà nước tập trung toàn bộ hay một phần vào người đứng đầu nhà nước theo nguyên tắc kế vị.

VD: Nhật, Bruney…

-Hình thức chính thể cộng hòa

Là hình thức trong đó quyền lực tối cao của nhà nước tập trung trong một cơ quan được bầu ra trong một thời hạn nhất định.

VD: Việt Nam, Mỹ…

*Cách thức tổ chức

-Hình thức chính thể quân chủ

Do 1 người, cá nhân tổ chức

-Hình thức chính thể cộng hòa

Do cơ quan tổ chức

*Trình tự thành lập

-Hình thức chính thể quân chủ

Theo nguyên tắc kế vị

-Hình thức chính thể cộng hòa

Theo bầu cử

*Thời hạn

-Hình thức chính thể quân chủ

Vô thời hạn

-Hình thức chính thể cộng hòa

Theo nhiệm kỳ

 

sự khác biệt cơ bản giữa hình thức chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa?

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem sự khác biệt cơ bản giữa hình thức chính thể quân chủ và chính thể cộng hòa?