Sự phân loại các hệ cơ sở dữ liệu

Rate this post

Trong thực tế, tuỳ theo qui mô để người sử dụng có thể phát triển một hệ cơ sở dữ liệu nhỏ hoặc lớn.
Có hai loại kiến trúc hệ cơ sở dữ liệu: tập trung và phân tán.
1.3.1. Các hệ cơ sở dữ liệu tập trung
Với một hệ cơ sở dữ liệu tập trung, tập tất cả các dữ liệu được định vị tại một trạm đơn lẻ. Những người sử dụng tại các trạm từ xa nói chung có thể truy nhập cơ sở dữ liệu thông qua các công cụ truyền thông dữ liệu.
a. Hệ cơ sở dữ liệu cá nhân
Các hệ cơ sở dữ liệu cá nhân thường một người sử dụng đơn lẻ mà họ vừa thiết kế và tạo lập cơ sở dữ liệu, vừa cập nhật cơ sở dữ liệu và bảo trì cơ sở dữ liệu. Nói cách khác, họ là vừa người quản trị cơ sở dữ liệu đồng thời là người viết chương trình, đồng thời cũng là người sử dụng cuối của hệ.
b. Hệ cơ sở dữ liệu sở dữ liệu trung tâm
Trong các tổ chức lớn, dữ liệu mà hầu hết các ứng dụng có thể truy nhập được lưu trữ trên một máy tính trung tâm. Trong nhiều hệ thống, những người sử dụng từ xa có thể truy nhập cơ sở dữ liệu này thông qua các thiết bị đầu cuối và các móc nối truyền dữ liệu. Tuỳ thuộc vào qui mô tổ chức, máy tính trung tâm này thường là một dàn hay một máy vi tính. Các hệ cơ sở dữ liệu trung tâm thường lưu trữ các cơ sở dữ liệu tích hợp rất lớn và được nhiều người sử dụng truy nhập. Các ứng dụng điển hình như hệ thống bán vé máy bay, hệ thống tàu hoả…
c. Hệ cơ sở dữ liệu khách/chủ
Một kiến trúc khách/chủ được thiết kế với sự phân tải công việc trên một mạng máy tính trong đó các máy khách có thể chia sẽ các dịch vụ của một máy chủ đơn lẻ. Một máy chủ là một ứng dụng phần mềm cung cấp các dịch vụ quản lý tệp hay cơ sở dữ liệu, quản lý truyền thông….đối với các máy khách đang yêu cầu. Một máy khách là một ứng dụng phần mềm yêu cầu các dịch vụ từ một hay nhiều máy chủ. Thông thường, ứng dụng máy chủ (máy chủ cơ sở dữ liệu ) được định vị trên một máy tính riêng trong mạng cục bộ.
1.3.2. Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán
Ngày nay, nhiều tổ chức phân bố trên nhiều vị trí địa lý khác nhau như các thành phố khác nhau hay các quốc gia khác nhau. Trong những trường hợp như vậy, việc xây dựng các hệ cơ sở dữ liệu tập trung đối với các tổ chức này thường là không thực tế và không kinh tế.
Một cơ sở dữ liệu phân tán là một cơ sở dữ liệu logic đơn lẻ mà được trải ra về mặt vật lý trên nhiều máy tính ở nhiều vị trí địa lý khác nhau. Có hai kiểu chung nhất của các hệ cơ sở dữ liệu phân tán là: hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất và hệ cơ sở dữ liệu phân tán không thuần nhất.
a. Hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất
Khi áp dụng đối với các hệ cơ sở dữ liệu, thuật ngữ thuần nhất có nghĩa là công nghệ cơ sở dữ liệu là như nhau (hay ít nhất có thể tương thích) tại mỗi vị trí địa lý khác nhau cũng có thể tương thích.
Đối với các hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất này, các điều kiện sau đây có thể tồn tại:
Các hệ điều hành máy tính tại mỗi vị trí địa lý là như nhau hay ít nhất chúng có khả năng tương thích cao.
Các mô hình dữ liệu được sử dụng tại mỗi vị trí địa lý là như nhau.
v Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng tại mỗi vị trí địa lý là như nhau hay ít nhất chúng có khả năng tương thích cao.
Dữ liệu tại các vị trí khác nhau có các định nghĩa và khuôn dạng chung.
Các hệ cơ sở dữ liệu phân tán thuần nhất đơn giản hoá việc chia sẻ dữ liệu giữa những người sử dụng khác nhau.
b. Hệ cơ sở dữ liệu phân tán không thuần nhất
Trong hầu hết các tổ chức, các hệ cơ sở dữ liệu liên quan đến một chu kỳ dài không được chỉ đạo và lập kế hoạch cẩn thận. Các máy tính khác nhau và các hệ điều hành khác nhau có thể được sử dụng tại mỗi vị trí địa lý. Các mô hình dữ liệu khác nhau và các hệ quản tri cơ sở dữ liệu khác nhau cũng có thể được lựa chọn sử dụng. Ví dụ, một vị trí có thể sử dụng công nghệ cơ sở dữ liệu quan hệ mới nhất, trong khi một vị trí khác có thể lưu trữ dữ liệu sử dụng các tệp truyền thống hay các cơ sở dữ liệu mạng, phân cấp cũ hơn.
Phức tạp hơn nữa, dữ liệu trên các vị trí thường không tương thích. Các mâu thuẫn điển hình bao gồm các khác biệt về cú pháp (sự biểu diễn khác nhau của các khoản mục dữ liệu tại hai vị trí) và các khác biệt về ngữ nghĩa

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Sự phân loại các hệ cơ sở dữ liệu