ban kiểm soát trong công ty cổ phần

Rate this post

– Có từ 3 – 5 thành viên trong đó phải có ít nhất 1 thành viên có chuyên môn về kế toán. Ban kiểm soát bầu 1 thành viên là trưởng ban.

– Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông.
– Ban kiểm soát được lập ra để kiểm tra giám sát hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị , Giám đốc và những người quản lý Công ty (  thành viên HĐQT , Giám đốc và những người quản lý Công ty là những người có quan hệ gia đình đối với( KT trưởng) các đối tượng đó không được  là thành viên Ban kiểm soát).
– Nhiệm kỳ, chế độ làm việc và thù lao cho thành viên Ban kiểm soát do điều lệ Công ty qui định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem ban kiểm soát trong công ty cổ phần