Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa

Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa
1 (20%) 1 vote

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin phát hiện ra quy luật khách quan của quá trình biến chuyển cách mạng căn bản và khẳng định lịch sử xã hội loài người là lịch sử kế tiếp nhau của các hình thái kinh tế – xã hội
phát triển từ thấp đến cao diễn ra như “một quá trình lịch sử – tự nhiên”.
Thực tế lịch sử nhân loại đã có năm  hình thái kinh tế – xã hội kế tiếp nhau.
Trên cơ sở khái niệm chung về hình thái kinh tế – xã hội, chúng ta có khái niệm cụ thể hơn về hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa là chế độ xã hội phát triển cao nhất, có quan hệ sản xuất dựa trên sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, thích ứng với lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, tạo thành cơ sở hạ tầng có trình độ cao hơn so với cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa tư bản; có kiến trúc thượng tầng tương ứng thực sự là của nhân dân với trình độ xã hội hoá ngày càng cao.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa