khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp tập thể (hợp tác xã)

Rate this post

Khái niệm của doanh nghiệp tập thể (hợp tác xã) 
Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện cùng góp vốn,
góp sức lập ra theo những qui định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải thiện đời sống góp phần phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Đặc điểm của doanh nghiệp tập thể (hợp tác xã):

1. hợp tác xã  là một tổ chức kinh tế tự chủ mang tính tương trợ.
– Trước tiên hợp tác xã là 1 tổ chức kinh tế tự chủ điều đó thể hiện ở chỗ:
+hợp tác xã được thành lập để tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,
+lợi nhuận là mục tiêu quan trọng nhất
+ hợp tác xã là 1 tổ chức kinh tế có quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh
+ Bình đẳng trước pháp luật với các doanh nghiệp thuộc các thành phần kình tế khác.
– Sự hợp tác tương trợ lẫn nhau giữa các xã viên hợp tác xã  là 1 nguyên tẵc hoạt động của hợp tác xã. Luật hợp tác xã quy định xã viên phải phát huy tinh thần tập thể, nâng cao ý thức hợp tác trong hợp tác xã và cộng đồng xã hội
2-  Các xã viên hợp tác xã vừa góp vốn vừa góp sức vào hợp tác xã  và cùng hưởng lợi.
Luật hợp tác xã quy định các xã viên hợp tác xã khi tham gia vào hợp tác xã vừa phải góp vốn, vừa phải góp sức, cùng nhau sản xuất, kinh doanh và làm các dịch vụ, họ phân phối lợi nhuận theo nguyên tắc “lời ăn lỗ chịu”. Mối quan hệ giữa họ được hình thành và điều chỉnh theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng giúp đỡ tương trợ lẫn nhau và cùng có lợi.
3- Có số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại điều lệ mẫu của các hợp tác xã
4. Có  tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn của mình.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp tập thể (hợp tác xã)