khái niệm, đặc điểm, nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh

Rate this post

a-Khái niệm hợp đồng hợp tác kinh doanh :
Là văn bản ký kết giữa 2 bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư kinh doanh ở Việt Nam, trong đó quy định trách nhiệm và phân chia kết quả kinh doanh cho mỗi bên mà không thành lập pháp nhân mới.

b- Đặc điểm hợp đồng hợp tác kinh doanh:

– Chủ thể của hợp đồng: gồm 2 bên hoặc nhiều bên, trong đó bên Việt Nam có thể là một hoặc nhiều doanh nghiệp Việt Nam thuộc nhiều thành phần kinh tế hoặc là các cơ quan nhà nước có thẩm quyền
– Nội dung hợp đồng:
+ Chứa đựng sự hợp tác kinh doanh tại Việt Nam
+ Chứa đựng sự phân chia trách nhiệm và lợi nhuận.
– Về tổ chức: Các bên tham gia quan hệ hợp đồng không bị ràng buộc về mặt tổ chức cụ thể là việc ký kết hợp đồng này không dẫn đến thành lập pháp nhân mới.

c – Nội dung cơ bản của hợp đồng hợp tác kinh doanh

1- Tên, địa chỉ, người đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh; Địa chỉ giao dịch hoặc địa chỉ nơi thực hiện dự án.
2- Mục tiêu và phạm vi kinh doanh
3- Đóng góp của các bên hợp doanh, việc phân chia kết quả kinh doanh, tiến độ thực hiện hợp đồng.
4- Sản phẩm chủ yếu, tỷ lệ xuất khẩu và tiêu thụ trong nước.
5- Thời hạn hợp đồng.
6- Quyền và nghĩa vụ của các bên hợp doanh.
7- Các nguyên tắc tài chính.
8- Thể thức sửa đổi, chấm dứt hợp đồng, điều kiện chuyển nhượng.
9- Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng, phương thức giải quyết tranh chấp.
Ngoài các nội dung trên các bên hợp doanh có thể thoả thuận những nội dung khác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh.
Hợp đồng hợp tác kinh doanh phải do đại diện có thẩm quyền của các bên hợp doanh ký vào từng trang và ký đầy đủ vào cuối hợp đồng. Hợp đồng hợp tác kinh doanh có hiệu lực kể từ ngày được cấp giấy phép đầu tư.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem khái niệm, đặc điểm, nội dung của hợp đồng hợp tác kinh doanh