khái niệm, trách nhiệm pháp lý Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên

Rate this post

a. Khái niệm Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên

Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên là một tổ chức kinh doanh có tư cách pháp nhân, trong đó thành viên có thể là cá nhân hoặc tổ chức số lượng thành viên ít nhất là 2 và nhiều nhất không vượt quá 50 người.

b- Đặc trưng pháp lý ( đặc điểm) Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên:
+ Là doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, có tài sản riêng tách bạch với tài sản của các thành viên Công ty.
+ Thành viên có thể là tổ chức hoặc cá nhân nhưng số lượng thành viên ít nhất phải là 2 và không vượt quá 50 người.
+ Không được quyền phát hành cổ phiếu
+ Công ty chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh bằng tài sản của Công ty, các thành viên Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp vào Công ty.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem khái niệm, trách nhiệm pháp lý Công ty TNHH có từ 2 thành viên trở lên