Nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã

Rate this post

1- Tự nguyện gia nhập và ra khỏi hợp tác : Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của BLDS, luật hợp tác xã , thừa nhận điều lệ hợp tác xã đều có thể được kết nạp làm thành viên của doanh nghiệp này.
Xã viên có thể ra khỏi hợp tác xã theo quy định của điều lệ hợp tác xã

2- Quản lý dân chủ và bình đẳng : Theo điều 7 luật hợp tác xã và điều 124 BLDS, thành viên của các hợp tác xã có quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan quản lý và kiểm soát của hợp tác xã, có quyền tham  gia đóng góp ý kiến vào việc kiểm tra, giám sát các hoạt động của hợp tác xã và có quyền ngang nhau trong biểu quyết. Mọi chủ trương công việc của hợp tác xã đều được biểu quyết theo đa số. Mỗi thành viên của hợp tác xã chỉ có 1 phiếu khi biểu quyết .

3- Tự chịu trách nhiệm và cùng có lợi: hợp tác xã tự chủ trong sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhưng cũng phải tự chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh , dịch vụ, tự quyết định về việc phân phối thu nhập, đảm bảo cho doanh nghiệp và các thành viên cùng có lợi.

4- Chia lãi đảm bảo kết hợp lợi ích của các thành viên: Theo luật hợp tác xã sau khi làm xong nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật, hợp tác xã được trích 1 phần lãi để xây dựng các quỹ của hợp tác xã, được sử dụng một phần lãi để chia cho vốn góp và công sức của thành viên đã đóng góp vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của hợp tác xã. Việc phân phối lãi nàyđược đại hội xã viên bàn bạc và quyết định.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã