Nội dung các chính sách vĩ mô phát triển nguồn nhân lực xã hội

Rate this post

#Nội dung chính sách vỉ mô:
Chính sách vĩ mô bao trùm nhất về giáo dục đào tạo
-Xác định vị trí giáo dục đào tạo trong tổng thể những vấn đề kinh tế xã hội trong sự phát triển đất nước.
Giáo dục đào tạo là vấn đề quốc sách hàng đầu của sự phát triển đất nước.
-Mục tiêu giáo dục đào tạo: Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.
-Mở rộng các hình thức giáo dục đào tạo theo hướng đa dạng hóa xã hội hóa giáo dục…
-Chính sách cụ thể: Nâng cao dân trí, chính sách cơ cấu đào tạo, chính sách ưu đãi đối với lực lượng làm công tác giáo dục, chính thi tuyển vào giáo dục đào tạo.
-Chăm sóc bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân: tạo ra lớp người cường tráng, yêu cầu cơ bản của nguồn nhân lực, đàp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
-Chính sách phát triển y tế cơ sở, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người dân.
-Chính sách đa dạng hóa các hoạt động y tế chăm sóc sức khoẻ người dân, xã hội hóa sự nghiệp giáo dục y tế.
-Chính sách đầu tư cho y tế, sử dụng ngân sách sự nghiệp.
-Chính sách bảo hiểm y tế.
-Chính sách phòng trừ các tệ nạn xã hội và các dịch bệnh.
-Chính sách về thể dục thể thao, phát triển cộng đồng.
Rèn luyện thể dục thể thao, không chỉ rèn luyện thể lực mà còn giáo dục tin thần ý chí tập thể, đồng đội một phẩm chất quan trọng nguồn nhân lực.
Một trong những chính sách được Đảng và Nhà nước ta quan tâm và đầu tư nhiều nhất là vấn đề giáo dục đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực VN để đáp ứng được nhu cầu phát triển của đất nước. Đảng và nhà nước coi sự nghiệp giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu. Do đó đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho sự phát triển bền vững của đất nước và sẽ thu được những thành quả to lớn từ sự nghiệp giáo dục và đào tạo.
Trong những năm qua chúng ta đã chúng trọng đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo đã đa dạng hóa các loại hình đào tạo từ công lập dân lập, bán công, tư thục… các cơ sở trường lớp dụng cụ giảng dạy được đầu tư tăng cường đội ngũ giáo viên ngày càng được nâng cao về trình độ chuyên môn… Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao. Do đó chất lượng nguồn nhân lực ngày càng được nâng cao, số người lao động qua đào tạo đã tăng lên đáng kể, đáp ứng được ngày càng nhiều yêu cầu phát triển của đất nước.
Tuy nhiên sự nghiệp giáo dục đào tạo của đất nước ta vẫn còn nhiều bất cập. Ngân sách đầu tư cho giáo dục vẫn còn rất hạn chế, chất lượng giáo dục vẫn còn nhiều điều cần phải bàn, sự quản lý của nhà nước đối với giáo dục vẫn chưa sát sao và không có hiệu quả, các chương trình đào tạo có rất nhiều bất cập so với sự phát triển của đất nước, ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực VN vẫn còn một số lượng lớn lực lượng lao động chưa qua đào tạo không có tay nghề tình hình thất nghiệp tăng nhanh, trình độ nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của đất nước.

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Nội dung các chính sách vĩ mô phát triển nguồn nhân lực xã hội