Tình hình tiêu thụ năng lượng trên thế giới

Tình hình tiêu thụ năng lượng trên thế giới
5 (100%) 1 vote

Mức tiêu thụ năng lượng thương mại trên đầu người trong một thời gian dài được xem là một tiêu chuẩn đánh giá sự phát triển của xã hội loài người và sự phát triển kinh tế xã hội của một quốc gia. Căn cứ vào mức tiêu thụ năng lượng trên đầu người tính ra gigajun (109 jun) được chia ra:

 

– Lớn hơn 160 gigajun – mức tiêu thụ cao,

– Từ 80-159 gigajun – mức tiêu thụ trung bình,

– Từ 40- 79 gigajun – mức tiêu thụ trung bình thấp,

Bảng 3.7:Nhu cầu tiêu thụ năng lượng của thế giới từ năm 1900 đến 2020

( Đơn vị tính : % khối lượng)

Nguồn năng lượng 1900 1960 1980 2000 2020
Than 57,6 42 27 31 32
Dầu mỏ 2,3 27 41 34 17
Khí đốt thiên nhiên 0,9 12 17 19 18
Thuỷ năng 0,3 7 6 7 7
Năng lượng nguyên tử rất ít 2 8 12
Các nguồn khác 38,9 12 1 1 14
Tổng cộng ( tỷ tấn

nguyên liệu quy đổi)

1,3 5,2 10,5 13-18 18-23

 

Trước:
Sau:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bạn đang xem Tình hình tiêu thụ năng lượng trên thế giới