Home / tructien (page 2)

tructien

Cách thức ký kết hợp đồng kinh tế

1-Ký kết trực tiếp: Là cách ký kết mà các bên (đại diện hợp pháp của các bên) trực tiếp gặp nhau đàm phán với nhau để xác định từng điều khoản của hợp đồng và cùng ký vào bản hợp đồng. Hợp đồng được coi là hình thành và có hiệu lực pháp lý từ thời điểm hai bên đã ký vào văn bản hợp đồng. 2-Ký kết gián tiếp: Là cách ký kết mà các bên không trực …

Đọc Thêm »

Trình tự thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp

a. Thụ lý đơn và điều tra về khả năng thanh toán nợ của doanh nghiệp : –  Các đối tượng có quyền và nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp gửi đơn đến Toà án nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp yêu cầu giải quyết việc tuyên bố phá sản doanh nghiệp. +  Nếu là chủ nợ : kèm theo đơn phải có bản sao giấy đòi nợ, các tài liệu liên …

Đọc Thêm »

Cổ phần, cổ phiếu của công ty cổ phần

Cổ phần của công ty cổ phần – Cổ phần là phần chia nhỏ nhất vốn điều lệ của công ty, được thể hiện dưới hình thức cổ phiếu. Giá trị mỗi cổ phần do công ty quyết định và ghi vào cổ phiếu. – Trong Công ty cổ phần có các loại cổ phần: cổ phần ưu đãi và cổ phần phổ thông.công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông gọi …

Đọc Thêm »

hội đồng quản trị là gì

Là cơ quan quản lý công ty có toàn quyền nhân dân Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. – Hội đồng quản trị gồm không quá 11 thành viên, nhiệm kỳ tiêu chuẩn và số lượng cụ thể của thành viên Hội đồng quản trị do điều lệ Công ty qui định. – Hội đồng …

Đọc Thêm »

luật kinh tế là gì ?

Luật kinh tế là tổng hợp các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành để điều chỉnh các quan hệ kinh tế phát sinh trong quá trình quản lý kinh tế và trong quá trình sản xuất kinh doanh giữa các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế với các tổ chức kinh tế XHCN hoặc giữa các tổ chức xã hội chủ nghĩa với nhau nhằm thực hiện nhiệm vụ kế hoạch của nhà nước giao. …

Đọc Thêm »

Khái niệmvà đặc điểm Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài

a-Khái niệm Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài: Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp thuộc sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài, do nhà đầu tư nước ngoài thành lập tại Việt Nam, tự quản lý và tự chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh. b- Đặc điểm Doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài: – Có thể do 1 tổ chức, 1 cá nhân nước ngoài đầu tư vốn thành lập hoặc có …

Đọc Thêm »

Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp liên doanh

a-Khái niệm doanh nghiệp liên doanh : – Doanh nghiệp liên doanh là doanh nghiệp được thành lập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng liên doanh ký giữa 2 bên hoặc nhiều bên để tiến hành đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Trong trường hợp đặc biệt, Doanh nghiệp liên doanh có thể được thành lập trên cơ sở hiệp định ký kết giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ nước ngoài. – Doanh nghiệp liên doanh …

Đọc Thêm »

khái niệm, đặc điểm của doanh nghiệp tập thể (hợp tác xã)

Khái niệm của doanh nghiệp tập thể (hợp tác xã)  Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tự chủ do những người lao động có nhu cầu, lợi ích chung tự nguyện cùng góp vốn, góp sức lập ra theo những qui định của pháp luật để phát huy sức mạnh của tập thể và của từng xã viên nhằm giúp nhau thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và cải …

Đọc Thêm »

vốn và chế độ tài chính của công ty tnhh 1 thành viên

– Chủ sở hữu phải góp vốn đầy đủ và đúng hạn như đã đăng ký. -Chủ sở hữu Công ty không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp vào Công ty mà chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Luật doanh nghiệp quy định : Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chuyển 1 …

Đọc Thêm »

Chế độ vốn và tài chính của Công ty cổ phần

Các cổ đông sáng lập phải nắm giữ ít nhất 20% số cổ phần phổ thông được quyền chào bán trong 3 năm đầu kể từ  ngày Công ty được cấp  giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Số cổ phần phổ thông của những cổ đông sáng lập này không được phép chuyển nhượng cho người ngoài Công ty (không là cổ đông) trừ trường hợp được Đại hội đồng cổ đông cho phép. – Trong điều lệ công …

Đọc Thêm »