Home / tructien (page 20)

tructien

Những quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin về những điều kiện cơ bản của sự ra đời hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa.

1. Khái niệm hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa. Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa là một chế độ xã hội phát triển cao nhất hiện nay, là chế độ có quan hệ sản xuất dựa trên sở hữu công cộng về tư liệu sản xuất, thích ứng với lực lượng sản xuất ngày càng phát triển, tạo thành cơ sở hạ tầng có trình độ cao hơn so với …

Đọc Thêm »

Chủ nghĩa xã hội khoa học là gì

heo nghĩa rộng, chủ nghĩa xã hội khoa học (hay chủ nghĩa cộng sản khoa học) là chủ nghĩa Mác – Lê nin nói chung với tính cách là sự luận chứng toàn diện (triết học, kinh tế chính trị và xã hội – chính trị) về sự diệt vong tất yếu của chủ nghĩa tư bản và thắng lợi tất yếu của chủ nghĩa cộng sản, là sự biểu hiện khoa học những lợi ích cơ bản và nhiệm vụ đấu …

Đọc Thêm »

Chủ nghĩa xã hội khoa học

Câu1: Chủ nghĩa xã hội không tưởng(CNXHKT) là gì? Trình bàycác giai đoan phát triển cơ bản của chủ nghĩa xã hội không tưởng(CNXHKT). Cau 2. Những giá trị và những hạn chế lịch sử của chủ nghĩa xã hội không tưởng Câu hỏi 3: Trình bày sự hình thành của chủ nghĩa xã hội khoa học? Câu 4: Trình bày các giai đoạn phát triển của CNXH khoa học. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt …

Đọc Thêm »

nguồn gốc hình thành tư tưởng hồ chí minh

nguồn gốc hình thành tư tưởng hồ chí minh Tư tưởng HCM bắt nguồn từ những nhân tố cơ bản sau đây: 2.1. Truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc Việt Nam: Là người con ưu tú nhất của dân tộc, Tư tưởng HCM bắt nguồn trước hết từ những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; quê hương gia đình. Chủ Nghĩa yêu nước Việt Nam: Tinh thần anh hùng bất khuất trong công cuộc dựng nước và giữ …

Đọc Thêm »

lý luận cách mạng không ngừng chủ nghĩa Mác Lê nin và sự vận dụng ở Việt Nam

a. Lý luận cách mạng không ngừng Chủ Nghĩa Mác Lê Nin – Tư tưởng về cách mạng không ngừng của C các – Ph . Awngghen. C Mác và Ph. ăn ghen là những người đầu tiên nêu lên tư tưởng vê cách mạng không ngừng Các ông quan niệm ráng: Cách mạng của giai cấp công nhân phát triển không ngưng nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn khác nhau trong phạm vi một nước cũng như trên …

Đọc Thêm »

giải pháp cơ bản phát huy Nguồn lực con người ở nước ta hiện nay

– Nêu khái niệm nguồn lực Khái niệm nguồn lực con người: Nguồn lực con người là tổng thể các yếu tố thuộc về thể chất,tinh thần,đạo đức, phẩm chất.trình đọ tri thức,vị thế xã hội..vv tạo nên nặng lực của con người,của cộng đồng người, có thể sử dụng, phát huy trong quá trìh phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và trong những hoạt động xã hội. – Quan điểm của Đảng về phát huy NLCN gồm …

Đọc Thêm »

Trình bày quan điểm chỉ đạo giải quyết vấn đề tôn giáo của chủ nghĩa Mác – Lênin và nội dung chính sách tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta hiện nay.

1. Quan điểm chỉ đạo trong việc giải quyết vấn đề tôn giáo trong xây dựng CNXH Tín ngưỡng, tôn giáo là một vấn đề tế nhị, nhạy cảm và phức tạp.Vì vậy giải quyết những vấn đề nảy sinh từ tôn giáo cần phải thận trọng, tỉ mỉ, vừa giữ vững nguyên tắc đồng thời mềm dẻo, linh hoạt. – Khắc phục dần những ảnh hưởng tiêu cực của tôn giáo trong đời sống xã hội phải gắn liền …

Đọc Thêm »

con người Xã hội chủ nghĩa, Nguồn lực con người

1. Con người và con người Xã hội chủ nghĩa: * Các quan niệm khác về con người: – Tôn giáo quan niệm: Con người do thần thánh tạo ra, con người phụ thuộc thế giới, phủ nhận vai trò chủ thể con người. – Con người duy tâm siêu hình: Con người có hai bản thể gồm sinh học và tinh thần nhưng tách rời nhau. Bản chất tinh thần tồn tại và vĩnh viễn trừu tượng hóa con …

Đọc Thêm »

Khái niệm Gia đình và mối quan hệ giữa gia đình và xã hội

1. Khái niệm gia đình Gia đình là một tổ chức đời sống cộng đồng của con người, một thiết chế văn hóa – xã hội đặc thù, được hình thành, tồn tại và phát triển trên cơ sở của quan hệ hôn nhân, quan hệ huyết thống, qua hệ nuôi dưỡng và giáo dục… giữa các thành viên. Gia đình là một thiết chế xã hội đặc thù, một hình ảnh thu nhỏ cơ bản nhất của xã hội. Gia đình …

Đọc Thêm »

câu 10: Độ tin cậy của phần mềm? Một số cách đo độ tin cậy của phần

*, Độ tin cậy của phần mềm: – Độ tin cậy của phần mềm là độ đo về mức độ tốt của các dịch vụ mà hệ thống cung cấp. – Độ tin cậy của phần mềm là một đặc trưng của hệ thống, là hệ số tỉ lệ nghịch đối với số thất bị của phần mềm. – Để đo độ tin cậy của phần mềm ta tiến hành các cách sau. *,Một số cách đo độ tin cậy …

Đọc Thêm »