Home / CNXHKH

CNXHKH

các thành tựu của cách mạng xanh trong nông nghiệp

Cách mạng xanh có 2 nội dung quan trọng hổ trợ và bổ sung cho nhau là tạo ra những giống mới và năng suất cao chủ yếu là cây lương thực và sử dụng tổ hợp các biện pháp kỹ thuật để phát huy khả năng của các giống mới. – Cách mạng xanh đã tạo ra những thành tựu lớn trong sản xuất lương thực của thế giới. Bên cạnh đó cách mạng xanh cũng tạo ra những …

Đọc Thêm »

Môi trường xã hội là gì ?

Môi trường xã hội: gồm mối quan hệ giữa con người với con người (con người ở đây với tư cách là cá thể, cá nhân và nhân cách nghĩa là quan hệ giữa con người với con người, con người với cộng đồng, cộng đồng với cộng đồng. Các bài viết tham khảo: Môi trường nhân tạo là gì ? Môi trường tự nhiên là gì ? Các thành phần của môi trường

Đọc Thêm »

Vai trò của nguồn nhân lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

a. Công nghiệp hóa – hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Theo quan điểm của Đảng ta xác định công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao …

Đọc Thêm »

Nguyên tắc hoạt động của hợp tác xã

1- Tự nguyện gia nhập và ra khỏi hợp tác : Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của BLDS, luật hợp tác xã , thừa nhận điều lệ hợp tác xã đều có thể được kết nạp làm thành viên của doanh nghiệp này. Xã viên có thể ra khỏi hợp tác xã theo quy định của điều lệ hợp tác xã 2- Quản lý dân chủ và bình đẳng : Theo điều 7 luật …

Đọc Thêm »

Khái niệm và đặc điểm doanh nghiệp Nhà nước

1. Khái niệm doanh nghiệp Nhà nước. Doanh nghiệp Nhà nước là tổ chức kinh tế do Nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hay hoạt động công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do Nhà nước giao. Doanh nghiệp Nhà nước có tư cách pháp nhân, có quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong …

Đọc Thêm »

Nội dung các chính sách vĩ mô phát triển nguồn nhân lực xã hội

#Nội dung chính sách vỉ mô: Chính sách vĩ mô bao trùm nhất về giáo dục đào tạo -Xác định vị trí giáo dục đào tạo trong tổng thể những vấn đề kinh tế xã hội trong sự phát triển đất nước. Giáo dục đào tạo là vấn đề quốc sách hàng đầu của sự phát triển đất nước. -Mục tiêu giáo dục đào tạo: Nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. -Mở rộng …

Đọc Thêm »

Hình thái kinh tế – xã hội cộng sản chủ nghĩa

Các nhà sáng lập chủ nghĩa Mác-Lênin phát hiện ra quy luật khách quan của quá trình biến chuyển cách mạng căn bản và khẳng định lịch sử xã hội loài người là lịch sử kế tiếp nhau của các hình thái kinh tế – xã hội phát triển từ thấp đến cao diễn ra như “một quá trình lịch sử – tự nhiên”. Thực tế lịch sử nhân loại đã có năm  hình thái kinh tế – xã hội …

Đọc Thêm »

Quan niệm về nhà nước xã hội chủ nghĩa

Đó  là  một  trong  những  tổ  chức  chính  trị  cơ  bản  nhất  của  hệ  thống chính trị xã hội chủ nghĩa, một công cụ quản lý mà đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo nhân dân tổ chức ra để qua đó là chủ yếu, nhân dân lao động thực hiện quyền lực và lợi ích của mình; cũng qua đó là chủ yếu mà giai cấp công nhân và Đảng của nó lãnh đạo xã hội về mọi …

Đọc Thêm »

Mục tiêu quan điểm hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

a. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Mục tiêu cơ bản của hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta làm cho nó phù hợp với những nguyên tắc cơ bản của kinh tế thị trường, thúc đẩy kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế …

Đọc Thêm »

Vai trò của nguồn lực con người trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

Chủ nghĩa xã hội có được xây dựng thành công hay không, tuỳ thuộc vào việc chúng ta có phát huy tốt nguồn lực con người hay không? Khi Việt Nam bước vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa”1 (với ý nghĩa là đặc biệt chú ý đến vấn đề nhận thức của con …

Đọc Thêm »