Home / CNXHKH (page 3)

CNXHKH

Nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Nói một cách khái quát, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xoá bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản chủ nghĩa văn minh. Ph. Ăngghen viết: “Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới …

Đọc Thêm »

Các chức năng cơ bản của gia đình

a) Chức năng tái sản xuất ra con người Tái sản xuất ra chính bản thân con người là một chức năng cơ bản và riêng có của gia đình. Chức năng này bao gồm các nội dung cơ bản: tái sản xuất, duy trì nòi giống, nuôi dưỡng nâng cao thể lực, trí lực bảo đảm tái sản xuất nguồn lao động và sức lao động cho xã hội. Hoạt động sinh con đẻ cái của con người trước …

Đọc Thêm »

Bản chất của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Từ việc nắm vững và phân tích thực tế lịch sử đã diễn ra trong sự phát triển dân chủ của nhân loại, nhất là qua những quy luật của chế độ dân chủ chủ nô, chế độ dân chủ tư sản…, các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác- Lênin đã dự báo khoa học – qua nhiều luận điểm cơ bản – về tính tất yếu xảy ra và thắng lợi của cách mạng xã hội chủ nghĩa, …

Đọc Thêm »

Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

a) Đặc điểm và thực chất của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta Từ  sau  thắng  lợi  của  cuộc  kháng  chiến  chống  thực  dân  Pháp,  Việt Nam tạm thời chia hai miền: miền Nam tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân; miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội – hậu phương lớn của cách mạng miền Nam… Đảng ta đã xác định rõ: đặc điểm …

Đọc Thêm »

Trình bày phương pháp trưng cầu ý kiến (Ankét)

26.1. Đặc điểm của phương pháp trưng cầu ý kiến (Ankét) – Đây là phương pháp mà người được hỏi, trả lời với hình thức tự viết vào bảng hỏi đã đưa cho anh ta dưới dạng Ankét (bảng hỏi). – Nguồn thông tin là ý thức của người hỏi. – Sự tác động qua lại giữa người hỏi và trả lời theo cách trực tiếp, như dạng phỏng vấn trực tiếp. Bảng hỏi đóng vai trò là người đi phỏng …

Đọc Thêm »

Đối tượng nghiên cứu, đặc trưng và chức năng của thông tin đại chúng? Các hướng nghiên cứu trong Xã hội học TTĐC?

21.1. Đối tượng nghiên cứu của thông tin đại chúng –  Khái niệm TTĐC: TTĐC là những thông tin truyền đi một cách hệ thống thông qua các phương tiện kỹ thuật đến một đám đông công chúng rộng lớn và phân tán nhằm mục đích duy trì, củng cố hay thay đổi hành vi của các cá nhân hay của các nhóm công chúng. – Đối tượng nghiên cứu của Xã hội học thông tin đại chúng: Xã hội …

Đọc Thêm »

Tại sao nói: “Xã hội học với tư cách là một bộ phận của khoa học thực nghiệm nó chỉ ra đời ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX?”

Xã hội học với tư cách là một bộ phận của khoa học thực nghiệm đã ra đời ở các nước Tây Âu thế kỷ XIX. Để giải thích được vấn đề này cần phải trở lại với những điều kiện kinh tế – xã hội ở Tây Âu thế kỷ XIX với tư cách là tìm hiểu những tiền đề quan trọng cho sự ra đời của Xã hội học thế giới. 3.1. Vào thế kỷ XIX ở các nước …

Đọc Thêm »

Khái niệm, môi trường và quá trình xã hội hoá?

12.1. Khái niệm xã hội hoá – Xã hội hoá là quá trình cá nhân con người lĩnh hội một hệ thống nhất định những tri thức, giá trị, chuẩn mực cho phép cá nhân đó hoạt động như một thành viên của xã hội. Là quá trình con người tiếp nhận nền văn hoá, quá trình con người học cách đóng vai trò để gia nhập vào xã hội. – Xã hội học là quá trình mà trong đó …

Đọc Thêm »

khái niệm đối tượng phương pháp điều chỉnh luật lao động

a, Đối tượng điều chỉnh của Luật lao động Đối tượng điều chỉnh của mỗi ngành luật là một hoặc một nhóm những quan hệ xã hội cùng loại. Luật lao động là một ngành luật điều chỉnh quan hệ lao động giữa người lao động làm công ăn lương với người sử dụng lao động và các quan hệ xã hội liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Quan hệ lao động là quan hệ giữa người với …

Đọc Thêm »

Khái niệm quyền lực xã hội? Nguồn gốc của quyền lực xã hội?

Khái niệm quyền lực xã hội – Là năng lực được một người hay một nhóm người sử dụng để buộc những người khác có một hành vi nhất định. Bản chất của quyền lực là các quan hệ lãnh đạo, thống trị và phục tùng. – Quyền lực là một dạng quan hệ xã hội (theo chiều dọc) biểu hiện ở khả năng một cá nhân hoặc nhóm điều khiển hành vi, thái độ, quan điểm của các cá …

Đọc Thêm »