Home / CNXHKH (page 4)

CNXHKH

nội dung cơ bản của lý thuyết trao đổi xã hội? Tại sao nói không có hành động xã hội thì không có tương tác xã hội ?

8.3. Lý thuyết tương tác biểu trưng và lý thuyết trao đổi xã hội 8.3.1. Lý thuyết tương tác biểu trưng – Các cá nhân trong quá trình tương tác với nhau không phản ứng đối với các hành động trực tiếp của người khác, mà cố gắng “đọc” và lý giải chúng. Người ta thường hay tìm những ý nghĩa gắn cho các hành động và cử chỉ đó, tức là các biểu trưng (biểu tượng). – Để hình …

Đọc Thêm »

Khái niệm,Cấu trúc và những đặc điểm, phân loại hành động xã hội?

7.1. Định nghĩa: Có thể định nghĩa theo hai cách:  – Định nghĩa về hành động xã hội của M. Weber (xem phần Weber). – Hành động xã hội là một hành vi cụ thể của một cá nhân này nhằm thay đổi hành vi, mục đích, sự vươn lên của các cá nhân hoặc cộng đồng khác, nhằm cải tạo tình huống xã hội hiện có cho phù hợp với các nhu cầu và mục đích của nó. 7.2. …

Đọc Thêm »

Khái niệm, loại hình cơ cấu xã hội căn bản?

13.1. Khái niệm cơ cấu xã hội Có nhiều định nghĩa về cơ cấu xã hội: – Cơ cấu xã hội là mối liên hệ vững chắc của các thành tố trong hệ thống xã hội. Các cộng đồng xã hội (dân tộc, giai cấp, nhóm nghề nghiệp…) là những thành tố cơ bản. Về phần mình mỗi cộng đồng xã hội lại có cơ cấu phức tạp với những tầng lớp bên trong và những mối liên hệ giữa …

Đọc Thêm »

Địa vị xã hội là gì? Các yếu tố tạo nên địa vị xã hội?

15.1. Khái niệm địa vị xã hội Là một chỉ số tổng quát xác định vị trí của một nhóm xã hội và các thành viên trong hệ thống các mối quan hệ xã hội. Có thể hiểu địa vị xã hội là vị trí của con người trong thứ bậc xã hội cùng với những nghĩa vụ và quyền lợi của họ. Bộ phận cấu thành địa vị xã hội là những vị thế xã hội, được xác định trên cơ …

Đọc Thêm »

Xã hội là gì? Mô hình, Các loại mô hình xã hội cơ bản?

10.1. Khái niệm xã hội Xã hội là một thuật ngữ rất thông dụng dung để chỉ một tập hợp người có những quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội chặt chẽ với nhau. Tuy nhiên cho đến nay định nghĩa về xã hội còn là một vấn đề có nhiều quan điểm khác nhau. 10.2. Mô hình xã hội – Trong hoạt động xã hội, các chủ thể hành động tương tác với nhau để trao đổi …

Đọc Thêm »

Khái niệm vị thế xã hội và vai trò xã hội

6.1.1. Vị thế xã hội + Vị thế xã hội là vị trí xã hội với những trách nhiệm và quyền lợi gắn kèm theo (địa vị xã hội). Nói cách khác, vị thế xã hội chính là một khái niệm tổng hợp nhằm chỉ vị trí xã hội cùng với những quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng. + Mỗi cá nhân có nhiều vị trí xã hội khác nhau do đó họ cũng có thể có nhiều vị …

Đọc Thêm »

Quy hoạch phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới

– Để phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần có quy hoạch đồng bộ, hình thành các khu dân cư đô thị hóa, xây dựng các xã, làng, thôn, ấp, bản, gắn chặt phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường. – Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đồng bộ. Kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội ở nông thôn bao gồm: …

Đọc Thêm »

Khái niệm cách mạng xã hội

Theo nghĩa rộng, cách mạng xã hội là sự biến đổi có tính chất bước ngoặt và căn bản về chất trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, là phương thức thay thế hình thái kinh tế – xã hội lỗi thời bằng hình thái kinh tế – xã hội cao hơn. Theo nghĩa hẹp, cách mạng xã hội là việc lật đổ một chế độ chính trị đã lỗi thời, thiết lập một chế độ chính trị tiến bộ hơn. Dù theo …

Đọc Thêm »

Vai trò của lãnh tụ

Trong mối quan hệ với quần chúng nhân dân, lãnh tụ có vai trò chủ yếu sau: Thứ nhất, nắm bắt xu thế của dân tộc, quốc tế và thời đại trên cơ sở hiểu biết những quy luật khách quan của các quá trình kinh tế, chính trị, xã hội. Thứ hai, định hướng chiến lược và hoạch định chương trình hành động cách mạng. Thứ ba, tổ chức lực lượng, giáo dục thuyết phục quần chúng, thống nhất ý chí …

Đọc Thêm »

ý thức chính trị là gì ?

Hình thái ý thức chính trị là hình thái ý thức chỉ xuất hiện và tồn tại trong các xã hội có giai cấp và nhà nước, nó phản ánh các quan hệ chính trị, kinh tế, xã hội giữa các giai cấp, các dân tộc và các quốc gia, cũng như thái độ của các giai cấp đối với quyền lực nhà nước. ý thức chính trị thực tiễn – thông thường hình thành trực tiếp từ hoạt động thực tiễn …

Đọc Thêm »